Oświadczenie majątkowe - kto musi składać?

(fot. FORUM)

Oświadczenie majątkowe - kto musi składać?

Przedstawiony przez ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego projekt ustawy o jawności życia publicznego trafił do szuflady. Koncepcja zakładała zwiększenie grona osób, które muszą składać oświadczenia majątkowe. Kto w Polsce zobligowany jest składania oświadczenia majątkowego? 

Prace nad projektem nowej ustawy dotyczącej oświadczeń majątkowych przygotowanej przez Mariusza Kamińskiego zostały wstrzymane na początku 2018 roku. Wciąż obowiązują standardowe przepisy.  Nowy projekt ustawy o oświadczeniu majątkowym przygotowywany jest przez rząd Mateusza Morawieckiego. 

Kto składa oświadczenie majątkowe? 

W 2019 roku falę dyskusji w mediach wywołało złożone przez Sławomira Broniarza oświadczenie majątkowe. Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego tłumaczył się z wysokości otrzymywanego wynagrodzenia, czyli 12 tys. zł miesięcznie.

 W Polsce obecnie oświadczenia majątkowe składane są na podstawie przepisy trzech ustaw. Do składania oświadczenia majątkowego na podstawie ustawy antykorupcyjnej są zobowiązani: 

 • osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,
 • pracownicy urzędów państwowych, w tym członkowie korpusu służby cywilnej, zajmujący stanowiska kierownicze,
 • członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
 • dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby Kontroli nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne,
 • przewodniczący i zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • prezes i wiceprezesi oraz starsi radcowie i radcowie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
 • pracownicy banków państwowych zajmujący stanowiska: prezesa, wiceprezesa, członka zarządu oraz skarbnika,
 • pracownicy przedsiębiorstw państwowych zajmujący stanowiska: dyrektora przedsiębiorstwa, jego zastępcy oraz głównego księgowego,
 • pracownicy jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz spółek, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50 procent kapitału zakładowego lub 50 procent liczby akcji, zajmujący stanowiska: prezesa, wiceprezesa i członka zarządu.

Na podstawie odpowiednich ustaw oświadczenia majątkowe składają również:

 • parlamentarzyści,
 • samorządowcy,
 • sędziowie, prokuratorzy,
 • żołnierze, policjanci, funkcjonariusze ABW, AW, CBA, SKW, SWW,
 • Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna,
 • pracownicy urzędów skarbowych,
 • komornicy sądowi.

Oświadczenie majątkowe składa policja, radny gminy, sekretarz powiatu, prokuratorzy, czy komornicy sądowi. Zamieszczanie nieprawdziwych informacji lub zaniechanie obowiązku składania oświadczenia może skończyć się zerwaniem stosunku pracy. W mniej drastycznych przypadkach grozi utratą pensji oraz wygaśnięciem mandatu.

Oświadczenie majątkowe - wzór

Oświadczenia majątkowe przygotowywane są za pomocą formularza. W zależności od zajmowanej pozycji różnią się wymagania w zakresie podawaniach danych na druku oświadczenia majątkowego. Nie ma jednego wzoru oświadczenia majątkowego dla wszystkich zobowiązanych podmiotów.

Przykładowo Jarosław Kaczyński w oświadczeniu majątkowym nie musi podawać informacji o rocznym wynagrodzeniu. Ustawa określa osoby pełniące funkcje publiczne jako „uprzywilejowane". W oświadczeniu majątkowym radnego informacje o rocznym wynagrodzeniu muszą zostać ujawnione. 

Agnieszka Ślęzak, DF

Przeczytaj też

Komentarze