SWARZĘDZ MEBLE SA:

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. OPINIA I RAPORT Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

7. RAPORT Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA WG MSR

8. RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM

9. OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM

10. OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM1

11. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM

12. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM

13. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

14. BILANS

15. POZYCJE POZABILANSOWE

16. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

17. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

18. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

19. TREŚĆ PRZEPISU

20. TREŚĆ PRZEPISU

21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

22. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

23. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

24. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

25. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

26. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

27. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

28. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

29. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

30. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

32. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

33. ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

34. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

35. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

36. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

37. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

38. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

40. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

41. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

42. ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

43. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

44. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.

45. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

46. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

47. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

48. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

49. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

50. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

51. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

52. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

53. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

54. ZAPASY

55. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

56. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

57. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

59. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

60. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE

61. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE

62. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

63. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

64. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

65. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

66. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

67. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

68. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

69. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

70. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

71. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

72. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

73. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

74. KAPITAŁ ZAPASOWY

75. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

76. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

77. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

78. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

79. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

80. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

81. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

82. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

86. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

87. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

90. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

91. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

92. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

93. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

94. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ

95. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)

96. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)

97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

99. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

100. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

101. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

102. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

103. INNE KOSZTY OPERACYJNE

104. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

105. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

106. INNE PRZYCHODY FINANSOWE

107. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

108. INNE KOSZTY FINANSOWE

109. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

110. ZYSKI NADZWYCZAJNE

111. STRATY NADZWYCZAJNE

112. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

113. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

114. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

115. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

116. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

117. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

118. PODZIAŁ ZYSKU

119. ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ

120. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

121. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

122. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

123. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

STRONA TYTUŁOWA  >>>

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 925 3 332 472 695
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 244 1 605 -305 335
III. Zysk (strata) brutto -20 067 994 -4 918 207
IV. Zysk (strata) netto -20 067 994 -4 918 207
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 399 -931 -1 813 -205
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 280 1 813 69 399
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 121 -867 1 745 -191
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 15 3
IX. Aktywa, razem 18 177 55 951 4 499 12 318
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 578 50 740 9 796 11 171
XI. Zobowiązania długoterminowe 3 668 807
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 39 462 46 512 9 768 10 240
XIII. Kapitał własny -21 401 5 211 -5 297 1 147
XIV. Kapitał zakładowy 33 291 23 779 8 240 5 235
XV. Liczba akcji (w szt.) 13 316 263 9 511 617 13 316 263 9 511 617
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,51 0,10 -0,37 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -1,61 0,55 -0,40 0,12
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,32 0,39 -0,08 0,09
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


RAPORT BIEGŁYCH REWIDENTÓWZ PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SWARZĘDZ
MEBLE S.A. W SWARZĘDZUZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU


KATOWICE, WRZESIEŃ 2005 ROK

RAPORT NIEZALEŻNYCH BIEGŁYCH REWIDENTÓW


Z PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2005 ROKU


DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ


SWARZĘDZ MEBLE S.A.
Dokonałyśmy przeglądu załączonego sprawozdania finansowego Swarzędz
Meble S.A. z siedzibą w Swarzędzu obejmującego:


·wprowadzenie do sprawozdania finansowego,


·bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę


18.176.763,86 złotych,


·rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku
wykazujący stratę netto


20.067.226,74 złotych,


·zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2005 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę
9.769.315,27 złotych,


·rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca
2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o sumę
1.909,05 złotych,


·dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada Zarząd Spółki.Naszym zadaniem było dokonanie przeglądu tego sprawozdania.

Przegląd przeprowadziłyśmy stosownie do norm wykonywania zawodu biegłego
rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Normy te
nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w
taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że sprawozdanie finansowe
nie zawiera istotnych nieprawidłowości.

Przeglądu dokonałyśmy głównie drogą analizy danych śródrocznego
sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz wykorzystania
informacji uzyskanych od Zarządu oraz personelu odpowiedzialnego za
finanse i księgowość Spółki.Zakres i metoda przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego istotnie
różni się od badań leżących u podstaw opinii wydawanej o rzetelności,
prawidłowości i jasności rocznego sprawozdania finansowego, dlatego nie
możemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku
Spółka sporządziła przy założeniu kontynuowania działalności. W latach
ubiegłych Spółka poniosła znaczące straty finansowe. Nastąpiło obniżenie
przychodów ze sprzedaży, które nie wystarczyły na pokrycie kosztów
działalności. W bieżącym okresie osiągnięta wielkość przychodów ze
sprzedaży nadal wykazuje tendencję malejącą. Uzyskane relacje przychodów
i kosztów zaskutkowały poniesieniem straty z działalności gospodarczej w
wysokości 1.244 tys. złotych. Na dzień 30 czerwca 2005 roku suma
niepokrytych strat wyniosła 67.618 tys. złotych.


W związku z tym, iż wykazane w sprawozdaniu finansowym łączne straty
przekroczyły sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią
kapitału zakładowego, zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 lipca 2005 roku
podjęło uchwałę o kontynuowaniu działalności Spółki.


Ponadto zwracamy uwagę, że sprawozdanie nie zawiera żadnych korekt,
które mogą okazać się konieczne


w przypadku braku kontynuacji działania, albowiem w takim przypadku
Spółka zgodnie z art. 29 Ustawy


o rachunkowości, powinna wycenić aktywa po cenach sprzedaży netto
możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów
wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wycena
taka powoduje zazwyczaj utratę wartości aktywów, wzrost zobowiązań oraz
obniżenie wartości kapitału własnego.

Jednocześnie w dniu 22 września 2005 roku Komisja Papierów Wartościowych
i Giełd dopuściła do publicznego obrotu 53.265.052 akcji nowej emisji
Swarzędza. Uzyskanie środków z nowej emisji stanowią jedyną szansę na
przezwyciężenie przesłanek zagrażających kontynuacji działalności Spółki.Uwzględniając powyższe informacje dokonany przez nas przegląd nie
wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian w załączonym sprawozdaniu
finansowym, aby przedstawiało ono prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację
majątkową i finansową Spółki na dzień 30 czerwca 2005 roku oraz jej
wynik finansowy, rentowność i rachunek przepływów pieniężnych za okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku, zgodnie z zasadami rachunkowości
określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.
U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694), jak również z wymogami określonymi w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463).

Biegli rewidenci: Kancelaria Porad Finansowo - Księgowychdr Piotr Rojek
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 40 - 954 Katowice, ul.
Powstańców 34Podmiot wpisany na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1695


Krystyna Sawosz - Tilkowska


wpisana na listę biegłych rewidentówpod nr 8336/205 Członek Zarządu
Andrzej Młynarczyk


Ewa Szczepańska


wpisana na listę biegłych rewidentówpod nr 9299/6976


Katowice, dnia 22 września 2005 roku

RAPORT

z przeglądu sprawozdania finansowego Swarzędz Meble S.A. z siedzibą w
Swarzędzu


sporządzonego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA


1. INFORMACJA WSTĘPNA


Swarzędz Meble S.A. z siedzibą w Swarzędzu została utworzona aktem
notarialnym z dnia 30 października 1990 roku.


Siedziba Spółki mieści się w Swarzędzu (62-020) przy ulicy Poznańskiej
nr 14.


Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000014461.

Swarzędz Meble jest spółką akcyjną.

Jednostka posiada statystyczny numer identyfikacyjny „REGON” 004833300
oraz działa pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 782-00-21-217
wydanym w dniu 16 października 1993 roku.

Według statutu przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:·produkcja mebli,


·działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli i innych artykułów
gospodarstwa domowego,


·sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, wyposażenia
biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego,


·obrót oraz wynajem nieruchomości na własny rachunek,


·działalność w zakresie oprogramowania,


·działalność prawnicza oraz rachunkowo – księgowa,·prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych oraz
ekonomicznych,


·działalność związana z zarządzaniem holdingami,·leasing finansowy,


·pozostałe formy udzielania kredytów,


·zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi oraz niemieszkalnymi,·wynajem maszyn i urządzeń biurowych,


·doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,


·doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania.


Rzeczywisty przedmiot działalności nie różni się w sposób istotny od
zapisanego w statucie Spółki.


Na dzień 30 czerwca 2005 roku kapitał podstawowy wynosił 33.291 tys.
złotych i był podzielony na 13.316.263 akcji o wartości nominalnej 2,50
złotych każda.

Na dzień 30 czerwca 2005 roku struktura własności kapitału podstawowego
była następująca.


Według informacji posiadanych przez Spółkę wśród akcjonariuszy Spółki
posiadających na dzień 30 czerwca 2005 roku więcej niż 5% kapitału
zakładowego znajdowali się:


- Magdalena Rulska – Nuckowska – 680.000 akcji, co stanowi 5,11% udziału
w kapitale akcyjnym Spółki,


- Biuro Ochrony Przedsiębiorstw Merpol Sp. z o.o. – 666.910 akcji, co
stanowi 5,01% udziału w kapitale akcyjnym Spółki.

W okresie objętym przeglądem miały miejsce zmiany kapitału podstawowego.
W dniu 9 marca 2005 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu
zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału podstawowego (zgodnie z
uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15
listopada 2004 roku) z kwoty 23.779 tys. złotych do kwoty 33.291 tys.
złotych, tj. o kwotę 9.512 tys. złotych poprzez emisję 3.804.644 akcji o
wartości nominalnej 2,50 złotych każda.

Kapitał własny na dzień bilansowy, tj. 30 czerwca 2005 roku stanowił
kwotę ujemną i wynosił 21.401 tys. złotych i w odniesieniu do końca
poprzedniego roku obrotowego zmniejszył się o kwotę 9.769 tys. złotych.


Jednostka objęta przeglądem jest jednostką dominującą grupy kapitałowej
Swarzędz Meble.

W skład Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2005 roku wchodzili:·Prezes Zarządu - Pan Julian Nuckowski


·Wiceprezes Zarządu - Pan Andrzej Ornat.


W okresie objętym przeglądem wystąpiły zmiany w składzie Zarządu. W dniu
21 stycznia 2005 roku rezygnację z funkcji Wiceprezesa złożył Pan Józef
Krzywiec. Ponadto z dniem 25 lipca 2005 roku uchwałą Rady Nadzorczej na
stanowisko Wiceprezesa Zarządu został powołany Pan Włodzimierz Ehrenhalt.W dniu 20 września 2005 roku Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Pana
Juliana Nuckowskiego – Prezesa Zarządu oraz Pana Andrzeja Ornata –
Wiceprezesa Zarządu z zajmowanych stanowisk z dniem 25 września 2005
roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 20 września 2005 roku
zmniejszyła skład Zarządu Spółki do dwóch osób, powołując z dniem 26
września 2005 roku Pana Jarosława Króla na stanowisko Prezesa Zarządu.


Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2005 roku był następujący:·Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Andrzej Kratiuk


·Członek Rady Nadzorczej - Pan Zygmunt Bosiakowski,


·Członek Rady Nadzorczej - Pan Krzysztof Barembruch,


·Członek Rady Nadzorczej - Pan Romuald Skrobutan,


·Członek Rady Nadzorczej - Pan Grzegorz Leszczyński.


W okresie objętym przeglądem wystąpiły zmiany w składzie Rady
Nadzorczej. Z dniem 19 maja 2005 roku z członkowstwa w Radzie Nadzorczej
zrezygnował Pan Sebastian Bogusławski, z tym samym dniem na Członka Rady
Nadzorczej powołany został Pan Romuald Skrobutan. W dniu 28 czerwca 2005
roku rezygnację z członkowstwa w Radzie Nadzorczej złożył Pan Raimondo
Eggink. Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28
czerwca 2005 roku na Członka Rady Nadzorczej powołano Pana Grzegorza
Leszczyńskiego.

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE


2.1. Sprawozdanie finansowe objęte przeglądem


Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia do 30 czerwca
2005 roku obejmuje:


·wprowadzenie do sprawozdania finansowego,


·bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę


18.176.763,86 złotych,


·rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku
wykazujący stratę netto


20.067.226,74 złotych,


·zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2005 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę
9.769.315,27 złotych,


·rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca
2005 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o
kwotę 1.909,05 złotych,


·dodatkowe informacje i objaśnienia.

2.2. Informacje o podmiocie uprawnionym i biegłym rewidencie


Podstawą przeprowadzenia przeglądu jest umowa zawarta pomiędzy
Kancelarią Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ulicy
Powstańców 34 a Swarzędz Meble S.A. z siedzibą w Swarzędzu przy ulicy
Poznańskiej 14 w dniu 7 września 2005 roku.

Kancelaria została wybrana na biegłego rewidenta uchwałą Rady Nadzorczej
z dnia 5 września 2005 roku.

Kancelaria Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach działa w zakresie badań
sprawozdań finansowych w trybie przewidzianym ustawą z dnia 13
października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U.
Nr 121, poz. 592 wraz z późniejszymi zmianami) i została wpisana do
rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod
numerem 1695.

Zleceniobiorcę - w wykonaniu zawartej umowy - reprezentują biegli
rewidenci:


- Krystyna Sawosz - Tilkowska - wpisana na listę biegłych rewidentów pod
nr 8336/205,


- Ewa Szczepańska - wpisana na listę biegłych rewidentów pod nr
9299/6976.


W przeglądzie uczestniczyła Monika Piorun – asystent.


Przegląd przeprowadzono we wrześniu 2005 roku.

Zarówno podmiot uprawniony do badania, jak i przeprowadzający w jego
imieniu przegląd biegli rewidenci stwierdzają, że pozostają niezależni
od jednostki objętej przeglądem w rozumieniu art. 66 ust. 2 Ustawyo rachunkowości.

2.3. Otrzymane oświadczenia i dostępność danych


Zarząd Spółki udostępnił wszystkie sprawozdania finansowe, księgi
rachunkowe i dokumenty, jak również udzielił informacji i wyjaśnień.Otrzymałyśmy również oświadczenie Zarządu podpisane przez wszystkich
członków (pełniących funkcje na dzień 20 września 2005 roku) o
kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych, wykazaniu wszelkich
zobowiązań warunkowych oraz poinformowaniu o istotnych zdarzeniach,
które wystąpiły w okresie pomiędzy dniem bilansowym, a dniem
sporządzenia oświadczenia.

2.4. Informacja o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy


Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zostało zbadane przez
Misters Audytor Sp. z o.o. w Warszawie i uzyskało opinię z
zastrzeżeniami o następującej treści:


„Spółka wykazała w bilansie wartość dopłat, udziałów i akcji w kwocie
netto 18.747 tysięcy złotych. Wzrost zobowiązań, spadek kapitałów
własnych oraz ujemne wyniki finansowe w niektórych spółkach powiązanych
wskazują na pogorszenie sytuacji finansowej tych spółek. Spółka nie
przedstawiła dowodów uzasadniających wartość posiadanych w/w aktywów na
dzień bilansowy, stąd też nie można potwierdzić prawidłowość wyceny tych
pozycji.


Zobowiązania publiczno – prawne w kwocie 6.202 tysięcy złotych oraz z
tytułu kredytów w kwocie 16.220 tysięcy złotych, stanowią 53% sumy
bilansowej. Termin płatności upłynął przed dniem bilansowym. Sytuacja
finansowa Spółki wskazuje na ryzyko nie wywiązania się z w/w zobowiązań.Ponadto na dzień 31 grudnia 2004 roku Spółka wykazała skumulowaną stratę
netto, która przekroczyła sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz
jedną trzecią kapitału zakładowego. W związku z powyższym zgodnie z art.
397 Kodeksu spółek handlowych Zarząd powinien niezwłocznie zwołać Walne
Zgromadzenie celem podjęcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki. Do
dnia wydania opinii Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podjęło
stosownej uchwały.


Biorąc pod uwagę przedstawione zagadnienia istnieje uzasadniona
niepewność, co do dalszej kontynuacji działalności Spółki”.


Sprawozdanie to zostało zatwierdzone uchwałą Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2005 roku.

Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zostało złożone w
Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przedłożone w dniu 7 lipca 2005 roku do
publikacji w Monitorze Polskim B.
Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
28 czerwca 2005 roku strata netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2004
roku do 31 grudnia 2004 roku w wysokości 16.643 tys. złotych zostanie
pokryta z zysku lat przyszłych.

Księgi rachunkowe na dzień 1 stycznia 2005 roku zostały prawidłowo
otwarte na podstawie zatwierdzonego bilansu zamknięcia na dzień 31
grudnia 2004 roku.

II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE


1. Ocena dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, dokumentowania
operacji gospodarczych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych


Opracowana przez jednostkę dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości
spełnia wymogi Ustawy


o rachunkowości. Podczas przeglądu nie stwierdziłyśmy mogących mieć
istotny wpływ na badane sprawozdanie finansowe nieprawidłowości w
dokumentowaniu operacji gospodarczych oraz prowadzeniu ksiąg
rachunkowych, które nie zostałyby usunięte, w tym w zakresie
rzetelności, bezbłędności


i sprawdzalności ksiąg rachunkowych, powiązania dokonywanych w nich
zapisów z dowodami księgowymi


i sporządzonym sprawozdaniem finansowym oraz prawidłowości otwarcia
ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe prowadzone są w systemie
komputerowym i odpowiadają wymogom przepisów w zakresie prowadzenia
ksiąg przy pomocy komputera. Księgi rachunkowe oraz dokumentacja
finansowo-księgowa są przechowywane zgodnie z postanowieniami rozdziału
8 Ustawy o rachunkowości.

2. Stosowane podstawowe zasady rachunkowości przy sporządzaniu
sprawozdania finansowego


Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 76
z 2002 r.). Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku
finansowego za okres kończący się 30 czerwca 2005 roku są zgodne z
ustawą oraz były stosowane w sposób ciągły w odniesieniu do roku
ubiegłego.

a) Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych


Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki
aktywów i pasywów wg od kursu średniego ustalonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.


Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach
obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i
zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów
finansowych.

b) Wartości niematerialne i prawne


Wartości niematerialne i prawne obejmują:


·nabyte prawa majątkowe,


·oprogramowanie komputerowe,


·inne wartości niematerialne i prawne.


Do praw majątkowych zaliczane są nabyte przez jednostkę, nadające się do
gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na własne
potrzeby, w szczególności prawa do znaków towarowych i wzorów
użytkowych. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen
nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.


c) Rzeczowy majątek trwały


Rzeczowy majątek trwały obejmuje środki trwałe. Do środków trwałych
zaliczane są składniki majątku spełniające jednocześnie warunki:·są kontrolowane przez jednostkę,


·przewiduje się ich używanie przez okres dłuższy niż 1 rok,·są przeznaczone na własne potrzeby,


·są kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania.Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.


d) Amortyzacja


Wysokość stawek amortyzacyjnych środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych Spółka ustala uwzględniając okres
ekonomicznej użyteczności.


Stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych są
następujące:


·prawo wieczystego użytkowania gruntów 10,0 %


·budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej od 2,5 % do 5,0 %·urządzenia techniczne i maszyny od 4,0 % do 30,0 %


·środki transportu od 12,5 % do 20,0 %


·pozostałe środki trwałe 17,0 %


Spółka stosuje następujące stawki amortyzacyjne dla wartości
niematerialnych i prawnych:


·prawa majątkowe 20,0 %


·oprogramowanie komputerów 20,0 %


Składniki majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 2,5 tys.
złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie
przekazania ich do użytkowania. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie
wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej
zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów
amortyzacyjnych z wartością początkową, przekazania środka do likwidacji
bądź sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru.

e) Inwestycje długoterminowe


Inwestycje długoterminowe obejmują długoterminowe aktywa finansowe.Inwestycje w nieruchomości w całości dotyczą nabytych w celu osiągnięcia
korzyści ekonomicznych nie użytkowanych przez jednostkę gruntów,
budynków, budowli, lokali. Zostały one wycenione w wartości godziwej.Długoterminowe aktywa finansowe obejmowały udziały i akcje w jednostkach.Udziały i akcje wykazano według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości.

f) Należności krótkoterminowe


Należności krótkoterminowe obejmują:


·wszystkie należności z tytułu dostaw i usług bez względu na umowny
termin zapłaty,


·pozostałe należności, których aktualny, umowny termin spłaty ostatniej
raty jest krótszy niż rok od dnia bilansowego.


Do należności krótkoterminowych zalicza się również całość należności z
tytułu pożyczek udzielonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
bez względu na termin spłaty.


Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem
ostrożności.

g) Inwestycje krótkoterminowe


Inwestycje krótkoterminowe obejmują krótkoterminowe aktywa finansowe, do
których zalicza się udzielone pożyczki oraz aktywa pieniężne.Inwestycje te wycenia się:


·udzielone pożyczki i własne należności finansowe w kwocie wymagalnej
zapłaty z zachowaniem ostrożności,


·środki pieniężne w wartości nominalnej.

h) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe


Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zalicza się poniesione wydatki
stanowiące koszty przyszłego roku obrotowego. Rozliczenia międzyokresowe
obejmują:


·opłacone z góry na przyszły rok obrotowy czynsze, ubezpieczenia,
prenumeraty,


·koszty emisji akcji,


·koszty trwających prac rozwojowych, które w przyszłości mają być
zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych,


·opłaty wstępne i część odsetkowa dotyczące umów leasingu.


i) Kapitał własny


Kapitały własne stanowią tworzone przez Spółkę kapitały zgodnie z
obowiązującym prawem, właściwymi ustawami oraz statutem spółki. Do
kapitałów własnych zalicza się również stratę bieżącego roku oraz nie
pokryte straty z lat ubiegłych. Kapitał podstawowy Spółki wykazywany
jest w wysokości zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem do rejestru
sądowego wg wartości nominalnej. Niepodzielony wynik finansowy z lat
ubiegłych obejmuje nie rozliczoną stratę, która na podstawie uchwał
Zgromadzenia Akcjonariuszy nie została rozliczona. Wynik finansowy netto
roku obrotowego stanowi stratę netto wynikającą z rachunku zysków i
strat.

j) Rezerwy na zobowiązania


Rezerwy na zobowiązania tworzone są na wynikające z przeszłych zdarzeń
pewne lub wysoce prawdopodobne przyszłe zobowiązania, których kwotę
można wiarygodnie oszacować. Rezerwy obejmują rezerwy na
niezafakturowane usługi.

k) Zobowiązania krótkoterminowe


Zobowiązania krótkoterminowe obejmują ogół zobowiązań z tytułu dostaw i
usług bez względu na termin zapłaty oraz pozostałe tytuły zobowiązań
wymagające zapłaty najpóźniej do ostatniego dnia roku następującego po
dniu bilansowym.


Zobowiązania krótkoterminowe, za wyjątkiem zobowiązań finansowych,
wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania krótkoterminowe
obejmują również Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.


l) Rozliczenia międzyokresowe


Rozliczenia międzyokresowe obejmują:


·rezerwy na koszty, które trzeba będzie ponieść w następnych latach
obrotowych,


·przychody z tytułu zakupionych wierzytelności.

m) Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałówPrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów stanowią
powstające powtarzalnie przychody związane bezpośrednio z działalnością
podstawową jednostki. Przychody te wykazywane są w wielkości netto bez
podatku od towarów i usług z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów,
itp.

n) Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów


Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmują koszty
sprzedanych towarów i materiałów, koszty wytworzenia sprzedanych
produktów oraz koszty sprzedaży i ogólnego zarządu związane z
działalnością podstawową.

o) Pozostałe przychody i koszty operacyjne


Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty
niezwiązane bezpośrednio z normalną działalnością produkcyjną,
wpływające na wynik finansowy.


p) Przychody i koszty finansowe


Przychody i koszty finansowe obejmują przychody i koszty związane z
działalnością finansową wpływające na wynik finansowy.


3. Zobowiązania warunkowe i ryzyka

3.1. Zabezpieczenie na majątku poczynione na rzecz osób trzecichNa dzień 30 czerwca 2005 roku zabezpieczenia na majątku poczynione na
rzecz osób trzecich obejmują :


- hipoteki na nieruchomościach:


·w Swarzędzu w wysokości 3000 tys. złotych,


·w Rawiczu w wysokości 391 tys. złotych,


·w Mosinie w wysokości 6.146 tys. złotych,


·w Gostyniu w wysokości 1.594 tys. złotych,


·w Kościanie w wysokości 2.441 tys. złotych


- zajęcie udziałów w Gostyńskiej Fabryce Mebli Sp. z o.o., Swarzędz
Market S.A., Swarzędz Nieruchomości Sp. z o.o.,


Swarzędzkiej Fabryce Krzeseł Sp. z o.o.

3.2. Pozostałe zobowiązania warunkowe


Na dzień 30 czerwca 2005 roku pozostałe zobowiązania warunkowe dotyczą
udzielonych gwarancji i poręczeń na kwotę 3.238 tys. złotych.


3.3. Inne istotne ryzyka


Przepisy dotyczące podatków, ceł, ubezpieczeń ulegały częstym zmianom, w
związku z czym praktyka stosowania systemu podatkowego powoduje
występowanie w przepisach podatkowych znaczących niejasności.Dodatkowo, często występujące różnice w interpretacji przepisów prawa
podatkowego w konsekwencji powodują, że ryzyko podatkowe jest wysokie.
Pomimo, że Zarząd Spółki jest przekonany o spełnianiu wymogów prawa
podatkowego istnieje ryzyko błędnej interpretacji przepisów tego prawa.Organa kontrolne mogą przeprowadzić kontrole zagadnień podatkowych w
okresie 5 lat od zakończenia roku obrotowego.

4. Zdarzenia po dacie bilansu


Po dacie bilansu wystąpiły następujące zdarzenia mające wpływ na
sytuację finansową i majątkową jednostki objętej przeglądem:·W dniu 29 lipca 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Swarzędz Meble S.A. podjęło uchwałę dotyczącą dalszego istnienia Spółki
Swarzędz Meble S.A.;


·Na posiedzeniu w dniu 20 września 2005 roku Rada Nadzorcza przyjęła
rezygnację Pana Juliana Nuckowskiego – Prezesa Zarządu oraz Pana
Andrzeja Ornata – Wiceprezesa Zarządu z zajmowanych stanowisk z dniem 25
września 2005 roku;

·Jednocześnie Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 20 września 2005 roku
zmniejszyła skład Zarządu Spółki do dwóch osób, powołując z dniem 26
września 2005 roku Pana Jarosława Króla na stanowisko Prezesa Zarządu.Poza wyżej wymienionym po dacie bilansu nie wystąpiły inne istotne
zdarzenia mające wpływ na sytuację finansową i majątkową jednostki
objętej przeglądem.

5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


Dane zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego są prawidłowe i
kompletne.

6. Zestawienie zmian w kapitale własnym


Dane zawarte w zestawieniu zmian w kapitale są kompletne oraz zgodne z
informacjami zawartymi w bilansie i zapisami ksiąg rachunkowych.

7. Rachunek przepływów pieniężnych


Sporządzony przez Spółkę rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1
stycznia do 30 czerwca 2005 roku jest prawidłowo powiązany z bilansem,
rachunkiem zysków i strat oraz zapisami ksiąg rachunkowych. W trakcie
przeglądu nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w sporządzeniu tego
rachunku.

8. Dodatkowe informacje i objaśnienia


Dane zawarte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach wynikają z
zapisów ksiąg rachunkowych i są zgodne z wielkościami prezentowanymi w
innych częściach sprawozdania.

9. Istotne naruszenia prawa


W trakcie przeglądu nie stwierdzono istotnego naruszenia prawa, a także
statutu jednostki mogącego mieć znaczący wpływ na sporządzone
sprawozdanie finansowe.

Biegli rewidenci: Kancelaria Porad Finansowo - Księgowychdr Piotr Rojek
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 40 - 954 Katowice, ul.
Powstańców 34Podmiot wpisany na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1695


Krystyna Sawosz - Tilkowska


wpisana na listę biegłych rewidentówpod nr 8336/205 Członek
ZarząduAndrzej Młynarczyk


Ewa Szczepańska


wpisana na listę biegłych rewidentówpod nr 9299/6976


Katowice, dnia 22 września 2005 roku


Plik Opis

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)


Informacja o znaczących zdarzeniach mających miejsce w okresie
sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu

Swarzędz Meble S.A. z siedzibą w Swarzędzu. prowadzi działalność
charakterystyczną dla podmiotu dominującego holdingu, koncentrując się
wyłącznie na:


- nadzorze właścicielskim i koordynacji działalności grupy,- prowadzeniu prac w zakresie rozwoju produktu,


- świadczeniu usług i udzielaniu doradztwa na rzecz spółek grupy,
głównie w zakresie:


·zarządzania zasobami ludzkimi


·public relations


·obsługi organów statutowych


·wynajmu i dzierżawy maszyn,


·ubezpieczeń


·jakości i norm ISO


·organizacji produkcji i zaopatrzenia strategicznego


·inwestycji


·informatyki


- administrowaniu i przygotowywaniu do sprzedaży zbędnego majątku
trwałego.

Celem strategicznym jaki realizuje Zarząd Swarzędz Meble S.A. jest
zbudowanie grupy firm, która wykorzystując takie atuty jak: siła marki,
ciekawe wzornictwo, znacząca sieć detaliczna dążyłaby do wzmocnienia
atrakcyjności rynkowej i pozycji konkurencyjnej.

Informacja o Zarządzie i Radzie Nadzorczej


Zarząd Swarzędz Meble S.A. poinformował, iż Pan Józef Krzywiec złożył z
dniem 21 stycznia 2005 r. rezygnację z funkcji Wiceprezesa i Członka
Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2005
r. przyjęła rezygnację i ustaliła dwuosobowy skład Zarządu (Prezes i
Wiceprezes) (raport nr 4/2005).


W raporcie bieżącym nr 56/2005 Zarzad Swarzędz Meble S.A. poinformował,
iż w związku z podjętą realizacją programu restrukturyzacji, wiążącą się
z planowaną emisją akcji, Pan Julian


Nuckowski - Prezes Zarządu oraz Pan Andrzej Ornat - Wiceprezes Zarządu zdniem 25.09.2005 r. złożyli rezygnacje z zajmowanych stanowisk, którezostały przyjęte przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 20.09.2005
r..


Rada Nadzorcza w pełni zaakceptowała dotychczasowe działania Zarządu
Spółki


dotyczące przeprowadzenia Publicznej VI Emisji Akcji. Jednocześnie RadaNadzorcza na posiedzeniu w dniu 20.09.2005 r. zmniejszyła skład zarząduSpółki do dwóch osób (Prezesa i Wiceprezesa), powołując z dniem
26.09.2005


r. Pana Jarosława Króla (lat 41) na stanowisko Prezesa Zarządu SwarzędzMeble S.A.. Od 26.09.2005 r. Zarząd Swarzędz Meble S.A. funkcjonuje w
składzie


dwuosobowym, tj. Prezes Zarządu - Pan Jarosław Król i Wiceprezes Zarządu
- Pan Włodzimierz Ehrenhalt, który został powołany przez Radę Nadzorczą
z dniem 25 lipca br. (raport nr 41/2005). Powołani członkowie Zarządu
nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do
Swarzędz Meble S.A., nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej
ani w spółce osobowej, nie są też członkami organu spółki kapitałowej
ani członkami organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Ponadto nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W I półroczu br. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Pan
Sebastian Bogusławski, z powodów zawodowych, złożył z dniem 19.05.2005
r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Swarzędz Meble
S.A.. W jego miejsce Rada Nadzorcza, zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu
Spółki, na posiedzeniu w dniu 18.05.2005 r., powołała z dniem 19.05.2005
r. Pana Romualda Skrobutana na członka Rady Nadzorczej (raport nr
23/2005). Ponadto, Pan Raimondo Eggink, złożył z dniem 28.06.2005 r.
rezygnację z pełnienia Członka Rady Nadzorczej Swarzędz Meble S.A.. W
związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.br.
powołało na Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Leszczyńskiego
(raport nr 31/2005). Powołani członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą w
żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Swarzędz Meble
S.A., nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce
osobowej, nie są też członkami organu spółki kapitałowej ani członkami
organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Ponadto nie są
wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS.


Informacja nt. wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
zamieszczona została w sprawozdaniu finansowym w dodatkowych notach
objaśniających pkt 8.


Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu SM S.A


a) na dzień 30 czerwca 2005 r.


·Magdalena Rulska-Nuckowska - 680 000 głosów, tj. 5,11%,


·Biuro Ochrony Przedsiębiorstw Merpol Sp. z o.o. – 666 910 głosów, tj.
5,01%,

b) po dniu bilansowym


·Magdalena Rulska-Nuckowska - 680 000 głosów, tj. 5,11%,


·Biuro Ochrony Przedsiębiorstw Merpol Sp. z o.o. – 666 910 głosów, tj.
5,01%,


·Elżbieta Sjoblom – 666 666 głosów, tj. 5,01%

W II kwartale 2005 r. nastąpiły zmiany w składzie akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu SM S.A.. Biuro Ochrony Przedsiębiorstw "Merpol" Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, w wyniku nabycia akcji Swarzędz Meble S.A.,
przekroczyło 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie BOP "Merpol" Sp. z o.o. posiada 666 910 akcji Swarzędz S.A.,
co stanowi 5,01% udziału w kapitale zakładowym i daje prawo do
wykonywania 666 910, tj. 5,01% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
(raport nr 22 z dnia 09.05.2005).


W raporcie nr 28/2005 Zarząd Swarzędz Meble S.A. podał do wiadomości, iż
Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny zbył wszystkie posiadane akcje Swarzędz
Meble S.A. i w związku z tym nie jest już akcjonariuszem Spółki.

Zarząd Swarzędz Meble S.A., w raportach nr 19/2005, 22/2005 i 53/2005
poinformował o zbyciu przez Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie 85 454 akcji Swarzędz S.A. po średniej cenie
2,08 zł za jedną akcję, 122 720 akcji po średniej cenie 1,80 zł za jedną
akcję oraz 185.579 akcji Swarzędz S.A. po średniej cenie 1,29 zł za
jedną akcję. Łącznie TIK Sp. z o.o. posiada 39.093 akcji Swarzędz S.A.,
co stanowi 0,29


% kapitału zakładowego Spółki. Sprzedane akcje stanowiły zabezpieczenie
spłacanego kredytu, którego raty stały się wymagalne.

W raporcie bieżącym nr 43/2005 oraz 47/2005 Zarząd Swarzędz Meble S.A.
podał do wiadomości, iż JN Consulting Julian Nuckowski (Prezes Zarządu
Spółki) zbył 63 497 akcji Swarzędz Meble S.A. po średniej cenie 1,32 za
jedną akcję oraz 100 160 akcji zwykłych na okaziciela Swarzędz S.A. po
średniej cenie 1,31 zł za jedną akcję. Środki pozyskane ze sprzedaży
akcji przeznaczone zostały na spłatę zobowiązań kredytowych.


Zarząd Swarzędz Meble S.A., na podstawie otrzymanej w dniu 15.09.2005 r.
informacji, podał do wiadomości, iż w wyniku transakcji kupna Pani
Elżbieta Sjoblom posiada 666.666 akcji Swarzędz S.A., co stanowi 5,01 %
kapitału zakładowego Spółki i daje prawo do wykonywania 666.666 tj.
5,01% głosów na walnym zgromadzeniu (raport nr 54/2005).
Znaczące czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Swarzędz Meble SA w
okresie od stycznia do czerwca 2005 r.

1. Podstawowym czynnikiem był niewystarczający poziom środków
obrotowych, co w konsekwencji wpłynęło niekorzystnie na wyniki spółek
grupy i tym samym na wielkość przychodów Swarzędz Meble S.A.2. Zmiany w składzie grupy kapitałowej (sprzedaż akcji Swarzędz Market
S.A. i udziałów w Kościańskiej Fabryce Mebli Sp. z o.o.) oraz
pogarszająca się sytuacja finansowa spółek grupy, co spowodowało
złożenie wniosków o upadłość przez Zarządy Swarzędz Market S.A. i
Gostyńskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o.


3. Niższy popyt krajowy na dobra konsumpcyjne, w tym meble
wysokoprzetworzone


w II kwartale br. w porównaniu do analogicznego okresu w 2004 roku przed
wejściem Polski do Unii Europejskiej.

Pozyskanie dodatkowych środków na działalność produkcyjną jest nadal
celem nadrzędnym. Głównym problemem pozostaje niezadowalający poziom
płynności finansowej. Grupa spodziewa się pozyskać niezbędne na rozwój
środki finansowe poprzez przeprowadzaną VI emisję akcji.

Dokonania/niepowodzenia emitenta w okresie sprawozdawczym oraz
najważniejsze zdarzenia, o których emitent informował w formie raportów
bieżących


w I półroczu 2005 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportuA) informacje ogólne


Zarząd Swarzędz Meble S.A. w raporcie nr 26/2005 podał do publicznej
wiadomości ocenę działalności Spółki w 2004 r., dokonaną przez Radę
Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 13.06.2005 r.. Rada Nadzorcza, po
zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2004r., obejmującym
wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i
strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów
pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, dokonała oceny w/w
dokumentów. Sprawozdanie to zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi
przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta – firmę Misters Audytor
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Rada Nadzorcza stwierdziła, że
sprawozdanie finansowe Spółki za 2004 r., z uwzględnieniem zastrzeżeń
audytora, jak również sprawozdanie Zarządu są zgodne z księgami i
dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Ponadto Rada Nadzorcza
zaakceptowała zaproponowany przez Zarząd sposób pokrycia straty za 2004
r. z zysków lat następnych. Rada Nadzorcza oceniając sytuację Spółki
stwierdziła, iż w roku 2004 kontynuowano realizację planu
restrukturyzacji Spółki. Znacząco zredukowane zostały zobowiązania.
Zakończone zostało sądowe postępowanie układowe z wierzycielami. Jednak
pomimo tych działań oraz pozyskania dwóch inwestorów finansowych
nastąpił spadek wartości rynkowej Spółki. Emisja akcji na przełomie
2004/2005 roku przeprowadzona została za późno i zbyt mało środków
finansowych pozyskano w gotówce. Wyniki osiągnięte przez Spółkę w 2004
roku potwierdziły, iż głównym problemem pozostaje nadal niezadowalający
poziom płynności finansowej. Poprawa płynności i zdolności regulowania
zobowiązań zdecyduje o przyszłości Spółki. Osiągnięcie tego, w ocenie
Rady Nadzorczej, może nastąpić tylko poprzez radykalne działania
restrukturyzacyjne i szybkie pozyskanie zewnętrznych środków
finansowych, głównie poprzez znaczącą emisję akcji, co przy jednoczesnym
poszerzaniu rynków zbytu, powinno stworzyć podstawy i realne możliwości
do kontynuowania działalności Spółki i uzyskania pozytywnych trendów w
jej rozwoju.

Zarząd Swarzędz Meble S.A. w raporcie bieżącym nr 29/2005 podał do
wiadomości, iż Zarząd Swarzędz Market S.A. ( spółka zależna ) z siedzibą
w Warszawie w dniu 21.06.2005 r. złożył, w Sądzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy, Sądzie Gospodarczym - XVII Wydział Gospodarczy dla Spraw
Upadłościowych i Naprawczych, wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki z
możliwością zawarcia układu. Proponowane warunki układu to :- redukcja wszystkich zgłoszonych wierzytelności objętych układem o 50 %,- objęcie przez wierzycieli za zredukowane wierzytelności akcji nowej
emisji spółki pod


firmą Swarzędz Meble S.A.,


- zobowiązanie się przez wierzycieli do powstrzymania się od dokonywania
sprzedaży


akcji do 30.09.2006 r.


Łączna kwota zobowiązań Swarzędz Market S.A. na dzień 31.05.2005 r.
wynosiła 44,1 mln zł, w tym wobec podmiotów spoza grupy Swarzędz 24,5
mln zł. Zobowiązania Swarzędz Meble S.A. wobec Swarzędz Market S.A. na
dzień 31.05.2005 r. wynosiły 10,9 mln zł, a należności 8,9 mln zł.
Powodem powyższej decyzji Zarządu stała się trudna sytuacja finansowa, z
jaką Spółka boryka się od roku. Powstała ona głównie z takich przyczyn
jak, utrzymująca się niekorzystna koniunktura na krajowym rynku i niski
poziom popytu w segmencie mebli drogich o wysokim standardzie, których
sprzedażą zajmuje się Swarzędz Market S.A., znaczny spadek kursów walut,
co przy umowach rozliczanych w dolarach amerykańskich spowodowało straty
w wartości kontraktów, a także utrata dużego kontrahenta z rynku
wschodniego. W ocenie Zarządu Swarzędz Market S.A. zawarcie i
zrealizowanie układu z wierzycielami powinno pozwolić na odzyskanie
płynności finansowej, która będzie podstawą dalszego funkcjonowania
Spółki. Jednocześnie Zarząd Swarzędz Meble S.A informuje, iż w
najbliższym czasie zamierza zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem
przedstawienia koncepcji przeprowadzenia znaczącej emisji akcji
skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy w trybie prawa poboru oraz
do wierzycieli Spółki i wierzycieli Swarzędz Market S.A. Zarząd Swarzędz
Market S.A. zwrócił się do Spółki z wnioskiem o konwersję zobowiązań
reprezentowanej przez niego Spółki na akcje nowej emisji Swarzędz Meble
S.A. co umożliwiłoby wierzycielom Swarzędz Market S.A. ich


objęcie w zamian za wierzytelności. W ocenie audytora badającego
sprawozdanie finansowe Swarzędz Market S.A. za 2004 r. istnieje
zagrożenie dla dalszej kontynuacji działalności Spółki. Zatem, zgodnie z
zaleceniem biegłego rewidenta, w bilansie Swarzędz Meble S.A. za 2004 r.,dokonane zostały odpisy aktualizujące wartość akcji Swarzędz Market S.A.
w wysokości 11.598 tys. zł, tj. odpowiadającej wartości kapitału
zakładowego w części przypadającej na Swarzędz Meble S.A. W ocenie
Zarządu Swarzędz Meble S.A. przeprowadzenie postępowania układowego
Swarzędz Market S.A. jest elementem niezbędnych radykalnych działań
restrukturyzacyjnych w grupie Swarzędz, co jako instrument poprawy
płynności i zdolności regulowania zobowiązań zawarte zostało w ocenie
Swarzędz Meble S.A. za 2004 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą. Działanie
to spowoduje istotny spadek zobowiązań i poprawę kapitałów własnych
grupy Swarzędz.

Zarząd Swarzędz Meble S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 29/2005
z dnia 21.06.2005 r., podał do wiadomości, że w dniu 01.07.2005 r.
Spółka otrzymała informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział
XVII Gospodarczy postanowieniem z dnia 30.06.2005 r. sygn. akt XVII GU
390/05, ogłosił upadłość Swarzędz Market S.A. z siedzibą w Warszawie z
możliwością zawarcia układu. Jednocześnie Sąd pozostawił Swarzędz Market
S.A. zarząd własny co do całości majątku i wyznaczył Sędziego-komisarza
w osobie ASR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz nadzorcę sądowego w osobie
Tadeusza Kretkiewicza (raport nr 38/2005).

Zarząd Swarzędz Meble S.A. w raporcie bieżącym nr 35/2005 podał do
wiadomości, iż w dniu 29.06.br. Spółka zbyła 8.786.380 akcji spółki
Swarzędz Market S.A. ( spółka zależna ), co stanowi 59,38 % kapitału
zakładowego tej Spółki, pozostając akcjonariuszem posiadającym 2.822.620
akcji tj. 19 % kapitału zakładowego. Transakcja opiewa na kwotę 1.000
zł, wartość księgowa akcji wynosi zero. Restrukturyzacja Spółki,
wynikająca z procesu układowego, będącego następstwem złożonego przez
Zarząd Swarzędz Market S.A. wniosku o upadłość Spółki z możliwością
zawarcia układu, będzie przeprowadzana z udziałem nowego podmiotu
dominującego, którym został Dom Inwestycyjny Guziejewski Albrecht Sp. z
o.o. z siedzibą w Łodzi. Podmiot ten posiada doświadczenie w procesach
restrukturyzacyjnych. Pozytywne rezultaty przeprowadzenia upadłości w
układzie pozwolą na realizację przez Swarzędz Meble S.A. opcji odkupu
powyższego pakietu akcji Swarzędz Market S.A., zagwarantowanej w umowie
sprzedaży. Ponadto Zarząd Swarzędz Meble S.A. poinformował, iż
realizując proces restrukturyzacji grupy, w dniu 29.06.br. Spółka zbyła
również wszystkie tj. 1.000 udziałów Kościańskiej Fabryki Mebli Sp. z
o.o. ( spółka zależna), co stanowi 100 % kapitału zakładowego tej
Spółki. Cena transakcji ustalona została na kwotę 100 zł, wartość
księgowa udziałów wynosi zero. Biorąc pod uwagę trudną sytuację
finansową Kościańskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. Zarząd tej Spółki uważa,
że należy przeprowadzić proces jej likwidacji. Nieruchomość oraz
znacząca część urządzeń i maszyn, z których korzysta Kościańska Fabryka
Mebli Sp. z o. o., są własnością Swarzędz Meble S.A. Planuje się, iż na
bazie tego majątku w najbliższym czasie podejmie działalność gospodarczą
nowy podmiot grupy Swarzędz.

W raporcie bieżącym nr 37/2005 Zarząd Swarzędz Meble S.A. poinformował,
iż Zarząd Gostyńskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu
(spółka zależna) złożył w dniu 29.06.br. w Sądzie Rejonowym w Lesznie V
Wydział Gospodarczy wniosek o upadłość Spółki obejmującej likwidację jej
majątku, z opcją kontynuowania działalności gospodarczej w najbliższym
okresie. Bezpośrednim powodem takiej decyzji Zarządu jest fakt, iż
główny dłużnik Spółki - Swarzędz Market S.A. złożył w dniu 21.06.br.
wniosek o upadłość Spółki z możliwością zawarcia układu. Zobowiązania
Swarzędz Market S.A. wobec Gostyńskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. na dzień
31.05.2005 r. wynosiły 6 580 072,96 zł, a zobowiązania Gostyńskiej
Fabryki Mebli Sp. z o.o. wobec Swarzędz Market S.A wynosiły 787 229,04
zł. Właścicielem części maszyn oraz części nieruchomości użytkowanych
przez GFM Sp. z o.o. jest Swarzędz Meble S.A..

Zarząd Swarzędz Meble S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 37/2005
z dnia 01.07.2005 r., podał do wiadomości, że w dniu 09.08.2005 r.
Spółka otrzymała informację, iż Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział V
Gospodarczy postanowieniem z dnia 04.08.2005 r. sygn. akt. V.GU.12/05/
ogłosił upadłość Gostyńskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. (spółka zależna)
obejmującej likwidację majątku upadłego. Jednocześnie Sąd wyznaczył
Sędziego Komisarza w osobie Sędziego SR w Lesznie Grażyny Weleda oraz
syndyka w osobie Krzysztofa Górniak (raport nr 46/2005 z dnia
09.08.2005).


Swarzędz Nieruchomości III Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu zmieniła
nazwę na Fabrykę Mebli Kościan Sp. z o.o. z siedzibą w Kościanie.
Przedmiotem działania spółki pod nową


nazwą będzie głównie produkcja mebli. Fabryka Mebli Kościan Sp. z o.o.
rozpoczęła działalność produkcyjną 17.08.2005 r. Swarzędz Meble S.A.
posiada 100% udziałów tej spółki (raport nr 49/2005).B) informacje o emisji akcji

W raporcie bieżącym nr 14/2005 z dnia 14.03.2005 Zarząd Swarzędz Meble
S.A. poinformował, iż Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy
KRS postanowieniem z dnia 09.03.2005 r. dokonał rejestracji podwyższenia
kapitału zakładowego Swarzędz Meble S.A.. Po


zarejestrowaniu zmiany wysokość kapitału zakładowego wynosi 33 290
657,50 zł i dzieli się na 13 316 263 akcje po cenie nominalnej 2,50 zł
za jedną akcję oraz daje prawo do wykonywania 13 316 263 głosów na
Walnym Zgromadzenie Spółki.

Zarząd Swarzędz Meble S.A., na podstawie uzyskanej w dniu 05.04.2005 r.
informacji, podał do wiadomości, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A. uchwałą nr 197/05 z dnia 01.04.2005 r. postanowił
dokonać w dniu 06.04.2005 r. asymilacji 3 804 646 akcji Swarzędz Meble
S.A. oznaczonych kodem PLSWRZD00058 z 9 511 617 akcjami Swarzędz Meble
S.A. oznaczonymi kodem PLSWRZD00017. Akcje V emisji Swarzędz Meble S.A.
objęte asymilacją otrzymały kod PLSWRZD00017 i były notowane w dniu
06.04.2005 r. na GPW S.A. (raport nr 21/2005).

W raporcie bieżącym nr 44/2005 z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w
dniu 29 lipca 2005 Zarząd Swarzędz Meble S.A. podał do wiadomości, iż
podjęto uchwały nr 4 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
oraz nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze VI
Publicznej Emisji akcji.

Zarząd Swarzędz Meble S.A., w nawiązaniu do informacji zawartej w
raporcie bieżącym Nr 29 z dnia 21.06.br., a dotyczącej zamiaru
przeprowadzenia przez Spółkę nowej emisji akcji, podał do wiadomości, iż
pomiędzy Spółką a Internetowym Domem Maklerskim S.A. z siedzibą w
Krakowie, w dniu 22.06.br. podpisana został umowa o wprowadzenie akcji
Swarzędza do publicznego obrotu oraz przeprowadzenia publicznej oferty
akcji. Umowa określa szczegółowo zakres czynności, obowiązki stron w
zakresie ich realizacji oraz terminy wykonania. Ponadto z Internetowym
Domem Maklerskim S.A. PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie podpisana została w dniu 22.06.br. umowa na sporządzenie
prospektu i jego skrótu, z wyłączeniem części finansowej oraz części
dotyczącej oferowania akcji. Wynagrodzenie Domu Maklerskiego za ww.
czynności określone zostało w stosunku procentowym od wartości objętych
akcji (raport nr 30/2005).

W dniu 16.08.2005 r. Spółka złożyła w Komisji Papierów Wartościowych i
Giełd w Warszawie Zawiadomienie o VI Publicznej Emisji akcji z prawem
poboru (raport nr 48/2005).

W raporcie nr 55/2005 Zarząd Swarzędz Meble S.A. poinformował, iż w dniu
14.09.2005 r. podpisana została z Internetowym Domem Maklerskim S.A. z
siedzibą w Krakowie umowa, na mocy której IDM S.A. pełnić będzie funkcję
Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
dla akcji na okaziciela Swarzędz Meble S.A. dopuszczonych do obrotu
giełdowego. Umowa zawarta została na czas nieokreślony, przy czym
wejdzie ona w życie z dniem 26 września 2005 r., pod warunkiem, że
Zarząd Giełdy nie wyrazi sprzeciwu co do jej postanowień.


W nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 48/2005 z dnia 16.08.2005 r.,
Zarząd Swarzędz Meble S.A. podał do wiadomości, iż Komisja Papierów
Wartościowych i Giełd w dniu 22.09.2005 wyraziła zgodę na wprowadzenie
do publicznego obrotu akcji Swarzędz S.A.VI emisji (raport 57/2005)
Analiza bilansu i rachunku zysków i strat Spółki Swarzędz Meble S.A.
sporządzonych na dzień 30 czerwca 2005 r,

A) bilans

AKTYWA


W strukturze aktywów udział majątku trwałego zwiększył się z 80% na
dzień 31.12.2004 do 82% na 30.06.2005 (w związku z wyceną nieruchomości
inwestycyjnych według wartości godziwej) , udział majątku obrotowego
zmniejszył się z 20% do 18%.


PASYWA


W strukturze pasywów nastąpił spadek kapitałów własnych, co jest
wynikiem znacznie gorszego niż w poprzednim roku wyniku finansowego. W
porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2004 zwiększył się kapitał
rezerwowy z aktualizacji wyceny.


Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły na dzień 30 czerwca 2005
39 578 tys. zł, z czego prawie 100% stanowią zobowiązania
krótkoterminowe.

B) rachunek zysków i strat

Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2005 roku wynosiły 1 925 tys. zł.
(przychody w I półroczu 2004 r. – 3 332 tys. zł.). Niższe przychody były
wynikiem niewystarczającego poziomu środków obrotowych, pogarszającej
się sytuacji finansowej spółek grupy oraz niższego popytu krajowego
zarówno na rynkach krajowych jak i zagranicznych.. Marża brutto w
omawianym okresie wynosiła 75% (zysk na sprzedaży wynosił 495 tys. zł).Koszty ogólnozakładowe wynosiły w I półroczu b.r. 944 tys. zł (tj. 49%
przychodów ze sprzedaży). Przyczyną tak niekorzystnej relacji jest
wysoki poziom kosztów stałych oraz spadek obrotów grupy, od której
uzależnione są przychody Spółki. W porównaniu do okresu poprzedniego
koszty ogólnego zarządu są niższe o 54% ( o 795 tys. zł).Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne zawierają
również przychody i koszty związane z funkcjonowaniem w strukturze
Swarzędz Meble składników majątku niezwiązanych z działalnością
podstawową spółki, a wykorzystywanych przez inne jednostki na zasadzie
umów najmu, dzierżawy i innych. Szczegółowe zestawienie pozostałych
przychodów i kosztów operacyjnych zawierają odpowiednie noty
objaśniające do rachunku zysków i strat.


Koszty finansowe poniesione w I półroczu b.r. są znacznie wyższe od
poniesionych w I półroczu roku 2004 , głównie z uwagi na dokonanie
odpisów aktualizujących finansowy majątek trwały.


W konsekwencji uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów,
scharakteryzowanych powyżej, Spółka osiągnęła w I półroczu 2005 r.
stratę netto w wysokości (20 067) tys. zł.
Oświadczenie Zarządu

Zarząd Swarzędz Meble S.A. oświadcza, że :


1. wg jego najlepszej wiedzy, sprawozdanie za I półrocze 2005 r. i dane
porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i
jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy
oraz że półroczne sprawozdanie zarządu zawiera prawdziwy obraz sytuacji
Spółki


2. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – Kancelaria
Porad Finansowo – Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o., dokonujący
przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2005 r. został wybrany
zgodnie z przepisami prawa ( Uchwała Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia
05.09.2005 r. ) oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący
tego przeglądu spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego
raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Plik Opis

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM
Plik Opis

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM
Plik Opis

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM
Plik Opis

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM
Plik Opis

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM
Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo półroczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, odpowiednio poddane przeglądowi lub zbadane, wraz odpowiednio z - raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego albo opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku przegląd i badanie mogą być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 i § 62 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280).
Plik Opis

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM
Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo półroczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, odpowiednio poddane przeglądowi lub zbadane, wraz odpowiednio z - raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego albo opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku przegląd i badanie mogą być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 i § 62 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280).
Plik Opis

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskaznie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
c1) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
d) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
d1) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe
e) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
f) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
g) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
h) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które prezentowane są sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
i) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
j) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
- kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
- kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
- najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
k) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
l) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości pomiędzy Polskimi Zasadami Rachunkowości (PZR) a MSR lub US GAAP - odpowiednio zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 139, poz. 1568 i z 2002 r. Nr 36, poz. 328).


Swarzędz Meble S.A. jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod numerem 0000014461. Podstawowym przedmiotem
działalności przedsiębiorstwa spółki w I półroczu 2005 było świadczenie
usług, w szczególności na rzecz podmiotów grupy kapitałowej oraz, w
ograniczonym zakresie, sprzedaż mebli, co zakwalifikować można do grupy
5170 Polskiej Klasyfikacji Działalności. Siedziba spółki mieści się w
Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 14.


Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2005 r. do
30.06.2005 r. (dzień bilansowy 30.06.2005 r.). Porównywalne sprawozdanie
finansowe zostało sporządzone za okres 01.01.2004 - 30.06.2004 r. (dzień
bilansowy 30.06.2004 r.).

Suma bilansowa na 30.06.2005 r. wyniosła 18.177 tys. zł, wynik finansowy
netto za okres 01.01 do 30.06.2005 r. wyniósł –20.067 tys. zł, rachunek
przepływu środków pieniężnych za okres sprawozdawczy wykazuje wzrost
stanu środków pieniężnych o kwotę 2 tys. zł, a zestawienie zmian w
kapitale własnym za okres 01.01 - 30.06.2005 r. wykazuje zmniejszenie
kapitału własnego o kwotę 9.769 tys. zł.


.


Zasady i metody rachunkowości stosowane w grupie Swarzędz


Rachunkowość Spółki prowadzona jest w oparciu o nadrzędne zasady
rachunkowości, wprowadzone Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.


Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego
przyjęto, iż Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć
przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie.


Wycena aktywów trwałych

Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub kosztu wytworzenia.
Wyceny gruntów w wieczystym użytkowaniu od Skarbu Państwa dokonano w
wartościach wynikających z decyzji administracyjnych.


Amortyzacja


Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową według stawek wynikających
z Załącznika do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia
15.02.1992r. Składniki majątku o cenie nabycia niższej niż 2,5 tys. zł
podlegają jednorazowemu umorzeniu w momencie przekazania do użytkowania.Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są w następujący sposób:- oprogramowanie - przez okres 5 lat.


- Znaki towarowe – przez okres 5 lat

Inwestycje długoterminowe

Udziały i akcje stanowiące inwestycje długoterminowe wycenia się wg ceny
nabycia, skorygowanej o trwałą utratę wartości.


Nieruchomości inwestycyjne wyceniane są w wartości godziwej wynikającej
z wyceny rzeczoznawców.
Zasady tworzenia odpisów aktualizujących.

Odpisy tworzy się zgodnie z art. 37 ustawy o rachunkowości. W zakresie
tworzenia odpisów na należności krótkoterminowe przyjęto zasadę:- należności o okresie przeterminowania poniżej 90 dni nie są pokrywane
odpisami,


- należności o okresie przeterminowania powyżej 90 dni do 180 dni
pokrywane są odpisami w 25%,


- należności o okresie przeterminowania powyżej 180 dni do 360 dni
pokrywane są odpisami w 50%,


- należności o okresie przeterminowania powyżej 360 dni pokrywane są
odpisami w 100%.


Stan odpisów aktualizowany jest dwa razy do roku.
Zasady tworzenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego


Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości
kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego,
w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w
przyszłości zmniejszenie podstawy obliczania podatku dochodowego oraz
straty podatkowej możliwej do odliczenia. Z uwagi na zachowanie
ostrożności nie tworzy się aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego w przypadku ponoszenia przez spółkę straty.

Zmiany stosowanych zasad i metod rachunkowości wprowadzone w okresie
sprawozdawczym


W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian metod księgowości i
wyceny, poza sytuacjami, w których zmiany takie wynikały z
obowiązujących przepisów prawa.

W okresie sprawozdawczym dokonano przeklasyfikowania z grupy rzeczowych
aktywów trwałych do grupy inwestycji długoterminowych nieruchomości
inwestycyjne wycenione w wartości godziwej.

Informacje na temat różnic między niniejszym sprawozdaniem finansowym, a
sprawozdaniem jakie zostałoby sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości.

1. Przeszacowanie środków trwałych


Zastosowana w sprawozdaniu finansowym wycena rzeczowych składników
majątku nie spełnia wymogów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(MSR) dotyczących wyceny środków trwałych według wartości przeszacowanej
przede wszystkim w odniesieniu do składników majątku trwałego nabytych w
latach przeszłych (ich cen nabycia nie doprowadzono do cen
odzwierciedlających ich siłę nabywczą na dzień bilansowy). Jednocześnie
część środków trwałych została w sprawozdaniu zaprezentowane w wartości
przeszacowanej zgodnie z ogłaszanymi wskaźnikami GUS na podstawie
rozporządzeń Ministra Finansów. Metoda ta nie spełnia warunków MSR, gdyż
na dzień bilansowy wartość przeszacowanych środków trwałych nie powinna
odbiegać znacząco od wartości godziwej, a przeszacowaniem należałoby
objąć wszystkie środki trwałe w danej grupie. Należy dodać, że zgodnie z
MSR przeszacowania środków trwałych winny być przeprowadzane
systematycznie, co nie jest w praktyce realizowane.

2. Rozliczenia międzyokresowe


czynne zgodnie z MSSF należy przedstawić jako należności, a rozliczenia
międzyokresowe bierne jako zobowiązania.

3. Użytkowanie wieczyste gruntów


Spółka ujmuje prawo wieczystego użytkowania według cen nabycia, które
mogą nie odzwierciedlać wartości rynkowej. W przypadku nieodpłatnego
otrzymywania prawa wieczystego użytkowania cenę nabycia ustalono na
podstawie decyzji wydanej przez organy administracji terenowej, będącej
podstawą do naliczania opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Według
MSSF wymienione prawa powinny być ujmowane w cenie nabycia, jednakże
metoda alternatywna dopuszcza możliwość ujęcia według wartości rynkowej.
W skład przedsiębiorstwa spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki
organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Informacje finansowe podlegające przeliczeniu na EURO przeliczono wg
następujących zasad:


a) pozycje aktywów i pasywów bilansu - wg średniego kursu NBP
ogłoszonego na dzień bilansowy, tj. wynoszący na 30 czerwca 2005 roku -
4,0401 oraz 30 czerwca 2004 roku - 4,5422


b) pozycje rachunku zysków i strat (w tym wynik finansowy netto roku
obrotowego) - wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku
obrotowego (na ostatni dzień stycznia 4,0503, lutego 3,1919, marca
4,0837, kwietnia 4,2756, maja 4,1212, czerwca 4,0401 PLN).


Średnia ta wyniosła w roku 2005 - 4,0805 PLN.Plik Opis

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 14 895 33 540 47 655
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 83 162 254
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 5 225 11 011 12 080
3. Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955 3 517 3 517
3.1. Od jednostek powiązanych 3 517 3 517
Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 9 588 18 747 31 394
4.1. Nieruchomości 6 902
Wartości niematerialne i prawne
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe 2 686 18 747 31 394
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 685 18 746 31 394
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 455
b) w pozostałych jednostkach 1 1 20
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 103 410
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 103 410
II. Aktywa obrotowe 3 281 8 443 8 297
Zapasy 1666813612196046
1. Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 2 513 7 276 6 572
1.1. Od jednostek powiązanych 855 5 866 3 966
1.2. Od pozostałych jednostek 1 657 1 410 2 606
2. Inwestycje krótkoterminowe 45 158 178
2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 45 158 178
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 26 141 148
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19 17 30
Inne inwestycje krótkoterminowe
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 724 1 009 1 547
A k t y w a r a z e m 18 177 41 983 55 952
PASYWA
I. Kapitał własny -21 401 -11 632 5 211
1. Kapitał zakładowy 64577293250372 33 291 23 779 23 779
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 92985731349837
2. Kapitał zapasowy 25081389916540 3 963 3 963 3 963
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 8 963 7 713 6 919
Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -47 550 -30 444 -30 444
5. Zysk (strata) netto -20 067 -16 643 994
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 578 53 615 50 740
1. Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 39 263 191
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 21 21 29
a) długoterminowa 21 21 29
krótkoterminowa
1.2. Pozostałe rezerwy 18 242 162
długoterminowe
a) krótkoterminowe 18 242 162
2. Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 2 134 3 668
2.1. Wobec jednostek powiązanych 1 744 1 744
2.2. Wobec pozostałych jednostek 390 1 924
3. Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 39 462 51 079 46 512
3.1. Wobec jednostek powiązanych 2 192 14 782 14 717
3.2. Wobec pozostałych jednostek 34 563 33 590 29 088
3.3. Fundusze specjalne 2 707 2 707 2 707
4. Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 76 139 369
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 76 139 369
długoterminowe
a) krótkoterminowe 76 139 369
P a s y w a r a z e m 18 177 41 983 55 951
Wartość księgowa -21 401 -11 632 5 211
Liczba akcji (w szt.) 13 316 263 9 511 617 9 511 617
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1145262516050845 -1,61 -1,22 0,55
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 66 581 315 13 316 263 13 316 263
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1145262516050845 -0,32 -0,87 0,39
Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
Należności warunkowe 77823021977121
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 77823021977121 3 238 3 652 2 247
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 435 3 033 2 247
- udzielonych gwarancji i poręczeń 435 3 033 2 247
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 803
- udzielonych gwarancji i poręczeń 2 803
2. Inne (z tytułu) 58 58
- przyszłe zobowiązania z tytułu umów leasingu operacyjnego 58 58
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 3 238 3 091 2 305

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2005 półrocze / 2004
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 925 3 332
- od jednostek powiązanych 2 607
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 1 911 2 574
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 72586509004100 14 758
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 486 1 357
do jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 462 593
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24 764
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 439 1 975
Koszty sprzedaży 45572916414064
IV. Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 944 1 739
V. Zysk (strata) ze sprzedaży 495 236
VI. Pozostałe przychody operacyjne 2 257 2 932
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 20 347
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne 69397821712728 2 237 2 585
VII. Pozostałe koszty operacyjne 3 996 1 563
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 550 292
2. Inne koszty operacyjne 145663874146044 446 1 271
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 244 1 605
IX. Przychody finansowe 117247249039429 2 532
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 1 532
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji 148101837984846
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 1
X. Koszty finansowe 137680768697064 18 825 3 201
1. Odsetki w tym: 2 352 558
dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji 148101837984846 347
3. Aktualizacja wartości inwestycji 15 641 2 076
4. Inne 485 567
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -20 067 -1 064
XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 2 058
1. Zyski nadzwyczajne 743255212540219 2 058
Straty nadzwyczajne 135834729852311
XIII. Zysk (strata) brutto -20 067 994
Podatek dochodowy 3132481708979
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 112632694434962
XIV. Zysk (strata) netto -20 067 994
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -37 704 4 687
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 316 263 9 511 617
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1635162711002289 -1,51 0,10
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 66 581 315 13 316 263
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1635162711002289 -0,30 0,07
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -11 632 5 319 5 319
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -11 632 5 319 5 319
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 23 779 23 779 23 779
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 9 512
a) zwiększenia (z tytułu) 9 512
- emisji akcji (wydania udziałów) 9 512
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 33 291 23 779 23 779
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 3 963 3 963 3 963
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 963 3 963 3 963
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 7 713 7 994 7 994
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 1 250
a) zwiększenia (z tytułu) 1 250
- aktualizacja wartości nieruchomości 1 250
b) zmniejszenia (z tytułu) 281 1 075
- zbycia środków trwałych 281 1 075
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 8 963 7 713 6 919
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -47 087 -30 417 -30 417
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 47 087 30 417 30 417
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów podstawowych 463
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 47 550 30 417 30 417
a) zwiększenia (z tytułu) 27 27
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- podatek dochodowy za lata ubiegłe 27 27
zmniejszenia (z tytułu)
przeniesienia zysku z lat ubiegłych do pokrycia straty
4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 47 550 30 444 30 444
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -47 550 -30 444 -30 444
5. Wynik netto -20 067 -16 643 994
a) zysk netto -20 067 -16 643 994
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -21 401 -11 632 5 211
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -21 401 -11 632 5 211

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2005 półrocze / 2004
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -20 067 994
II. Korekty razem 12 668 -1 925
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 275 600
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 056
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 15 273 -347
4. Zmiana stanu rezerw -224 -545
5. Zmiana stanu zapasów 359
6. Zmiana stanu należności 8 280 112
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -12 663 -1 358
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 325 -2 754
9. Inne korekty 346 2 033
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -7 399 -931
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 331 1 819
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 91 1 819
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 240
a) w jednostkach powiązanych 124
- zbycie aktywów finansowych 124
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 116
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 116
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 51 6
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 51
a) w jednostkach powiązanych 51
- nabycie aktywów finansowych 51
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 280 1 813
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 9 211 2 297
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 9 211
2. Kredyty i pożyczki 2 297
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 2 090 3 164
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 334 1 842
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych 613 940
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 382
4. Odsetki 143
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 7 121 -867
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 15
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 17 15
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 19 30
o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
koszty zakończonych prac rozwojowych
wartość firmy
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 69 144 231
- oprogramowanie komputerowe 69 144 231
b) inne wartości niematerialne i prawne 14 18 23
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 83 162 254

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 887 887 46 933
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
b) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 887 887 46 933
c) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 743 743 28 771
d) amortyzacja za okres (z tytułu) 75 75 4 79
- bieżące odpisy 75 75 4 79
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 818 818 32 850
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenie
zmiejszenie
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
f) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 69 69 14 83

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) własne 83 162 254
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem 83 162 254

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) środki trwałe, w tym: 5 225 11 011 12 080
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 743 2 086 1 328
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 597 7 870 7 838
- urządzenia techniczne i maszyny 835 946 2 393
- środki transportu 16 44 78
- inne środki trwałe 34 65 443
środki trwałe w budowie
zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 5 225 11 011 12 080

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 2 361 13 936 3 172 261 383 20 113
zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) -1 307 -8 948 -163 -11 -64 -10 493
- sprzedaż -129 -11 -9 -149
- likwidacja -34 -55 -89
- inne -1 307 -8 948 -10 255
c) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 054 4 988 3 009 250 319 9 620
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 275 5 933 1 710 215 245 8 378
e) amortyzacja za okres (z tytułu) 36 -4 542 18 17 -32 -4 503
- bieżące odpisy 36 61 68 17 14 196
- sprzedaż -20 -6 -26
- likwidacja -30 -40 -70
- inne -4 603 -4 603
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 311 1 391 1 728 232 213 3 875
g) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 133 517 2 72 724
zwiększenie
- zmniejszenie 133 71 204
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 446 2 72 520
i) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 743 3 597 835 16 34 5 225

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) własne 2 758 8 602 9 495
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 2 467 2 409 2 585
- leasing 2 467 2 409 2 585
Środki trwałe bilansowe, razem 5 225 11 011 12 080

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 3 517 3 517
- od jednostek zależnych (z tytułu) 3 517 3 517
- układ 3 517 3 517
od jednostek współzależnych (z tytułu)
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
od znaczącego inwestora (z tytułu)
od jednostki dominującej (z tytułu)
od pozostałych jednostek (z tytułu)
Należności długoterminowe netto 3 517 3 517
b) odpisy aktualizujące wartość należności 940 1 253
Należności długoterminowe brutto 4 457 4 770

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) stan na początek okresu 3 517 4 082 4 082
zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 3 517 565 565
- przeklasyfikowanie na krótkoterminowe 3 517 565 565
c) stan na koniec okresu 3 517 3 517

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
w tys.
półrocze/ 2005 2004 półrocze /2004
Stan na początek okresu 940 1 253 1 253
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 940 313
- rozwiązanie odpisu 940 313
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 940 1 253

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) w walucie polskiej 3 517 3 517
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Należności długoterminowe, razem w tys. 3 517 3 517

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu) 6 902
- przeklasyfikowanie ze środków trwałych 6 902
zmniejszenia (z tytułu)
b) stan na koniec okresu 6 902

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) stan na koniec okresu

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
półrocze/ 2005 2004 półrocze/ 2004
a) w jednostkach zależnych 2 685 18 746 31 374
- udziały lub akcje 2 685 6 512 19 140
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 12 234 12 234
- dopłaty do kapitału 12 234 12 234
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) w pozostałych jednostkach 1 1 19
- udziały lub akcje 1 1 19
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 686 18 747 31 393

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
wartość firmy jednostek podporządkowanych
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2005
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) stan na początek okresu 18 747 33 469 33 469
- akcje i udziały 6 513 21 236 21 235
- dopłaty do kapitałów 12 234 12 234 12 234
b) zwiększenia (z tytułu) 51
- nabycie akcji/udziałów 51
c) zmniejszenia (z tytułu) 16 112 14 722 2 076
- akcje i udziały - zbycie akcji 471 19
- akcje i udziały - aktualizacja wartości 15 641 14 703 2 076
d) stan na koniec okresu 2 686 18 747 31 393
- akcje i udziały 2 686 6 513 19 159
- dopłaty do kapitału 12 234 12 234

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1. Mebeltrans Sp. z o.o. w upadłości Swarzędz usługi zależna wyłączona 29.06.1993 r. 4 4 100,00 100,00
2. Południe Sp. z o.o. w likwidacji Kraków handel zależna wyłączona 25.11.1996 r. 10 10 100,00 100,00
3. ZWW Sp. z o.o. w upadłości Swarzędz usługi zależna wyłączona 19.04.1993 r. 4 4 100,00 100,00
4. Gostyńska Fabryka Mebli Sp. z o.o. Gostyń produkcja zależna praw własności 24.09.1998 r. 807 807 98,21 94,08
5. Swarzędzka Fabryka Mebli Sp. z o.o. Swarzędz produkcja zależna pełna 11.12.2002 r. 5 200 2 600 2 600 100,00 100,00
6. Swarzędz Nieruchomości Sp. z o.o. Swarzędz usługi zależna pełna 18.09.2001 r. 50 50 100,00 100,00
7. Swarzędzka Fabryka Krzeseł Sp. z o.o. Swarzędz produkcja zależna pełna 11.12.2002 r. 50 50 100,00 100,00
8. Jarocińskie Fabryki Mebli S.A. Jarocin produkcja stowarzyszona praw własności 15.10.2003 r. 35 35 100,00 100,00

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.
Lp. w tys.
a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
1. Gostyńska Fabryka Mebli sp. z o.o. -1 528 1 015 454 -2 997 -2 558 -439 9 758 1 216 8 506 7 009 90 6 919 8 231 3 870
2. Swarzędzka Fabryka Mebli Sp. z o.o. 1 537 5 200 -3 663 -2 732 -931 1 970 1 970 1 378 1 378 3 506 54
3. Swarzędz Nieruchomości Sp. z o.o. -177 50 -227 -161 -66 2 250 1 279 971 90 90 2 073 192
4. Jarocińskie Fabryki Mebli S.A. -2 596 7 388 -9 984 -14 345 1 850 31 409 30 764 3 617 632 2 985 28 813 1 286
5. Swarzędzka Fabryka Krzeseł Sp. z o.o. -3 991 50 -4 041 -3 248 -793 4 838 4 838 570 570 847 1 318

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
a b c d e f g h i
Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
1. Meblopol Sp. z o.o. Poznań handel,usługi,produkcja 1 150 1,00 1,00 3
2. LENWIT S.A. Witaszyce produkcja
3. Bialskie Fabryki Mebli S.A. Biała Podlaska produkcja 7 245 1,46 1,46
4. Swarzędz Market S.A. Warszawa handel,usługi 14 798 19,00 19,00
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) w walucie polskiej 2 686 18 747 31 393
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka / waluta
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 686 18 747 31 393

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1) ....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2) ....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1) ....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2) ....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1) ....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2) ....
A. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 2 686 18 747 31 374
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 2 686 6 513 19 140
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 3 407 14 703 2 076
- wartość na początek okresu 6 093 21 217 21 217
- wartość według cen nabycia 8 609 21 290 21 290
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
b. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 12 234 12 234
c1) .... 12 234 12 234
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 12 234
- wartość na początek okresu 12 234 12 234 12 234
- wartość według cen nabycia 12 234 12 234 12 234
c2) ....
Wartość według cen nabycia, razem 20 843 33 524 33 543
Wartość na początek okresu, razem 18 327 33 450 33 469
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 15 641 14 703 2 076
Wartość bilansowa, razem 2 686 18 747 31 394

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. jednostka / waluta
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
Inne inwestycje długoterminowe, razem

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) stan na koniec okresu

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. jednostka / waluta
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Inne inwestycje długoterminowe, razem w tys.

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
w tys.
półrocze / 2005 2005 półrocze / 2004
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
b) odniesionych na kapitał własny
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
b) odniesionych na kapitał własny
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
półrocze / 2005 2005 półrocze / 2004
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
a) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 103 410
- część odsetkowa dot. umów leasingu 103 410
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 103 410

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
ZAPASY w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
materiały
półprodukty i produkty w toku
produkty gotowe
a) towary 134
zaliczki na dostawy
b) Odpis aktualizujący wartość towarów -134
Zapasy, razem

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) od jednostek powiązanych 855 5 866 3 966
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 855 4 678 2 304
- do 12 miesięcy 855 4 678 2 304
powyżej 12 miesięcy
- inne 1 188 1 662
dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 1 657 1 410 2 606
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 720 934 964
- do 12 miesięcy 720 934 964
powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 29 23 20
- inne 908 453 1 622
dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem 2 512 7 276 6 572
c) odpisy aktualizujące wartość należności 40 085 34 852 33 045
Należności krótkoterminowe brutto, razem 42 597 42 128 39 617

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 855 4 678 2 304
- od jednostek zależnych 855 4 678 2 304
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominującej
b) inne, w tym: 1 188 1 662
- od jednostek zależnych 1 188 1 662
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominującej
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 855 5 866 3 966
c) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 20 640 18 268 18 132
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 21 495 24 134 22 098

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
Stan na początek okresu 34 852 40 038 40 038
a) zwiększenia (z tytułu) 5 233 2 053 159
- utworzenie odpisów na należności 5 233 2 053 159
b) zmniejszenia (z tytułu) 7 238 7 152
- rozwiązanie odpisów aktualizujących 171 63
- wykorzystanie odpisów aktualizujących 7 067 7 089
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 40 085 34 852 33 045

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) w walucie polskiej w tys. 42 597 42 128 39 617
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. jednostka / waluta
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Należności krótkoterminowe, razem w tys. 42 597 42 128 39 617

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) -
O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) do 1 miesiąca 312 939 1 945
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 888 148
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 3 224
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
d) należności przeterminowane 34 761 33 616 30 612
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 35 073 38 668 32 705
e) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 33 498 33 056 29 437
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 1 575 5 611 3 268
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE
w tys.
półrocze/2005 2004 półrocze / 2004
a) do 1 miesiąca 112 226 508
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 689 127 397
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 783 108 176
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 247 250 276
e) powyżej 1 roku 32 242 32 904 29 255
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 35 073 33 616 30 612
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 33 498 33 056 29 437
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 1 575 560 1 175

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"
Plik Opis

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
w jednostkach zależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
a) w pozostałych jednostkach 26 141 148
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki 26 141 148
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19 17 30
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8 9 16
- inne środki pieniężne 11 8 14
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 45 158 178

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. jednostka / waluta
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1) ....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2) ....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1) ....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2) ....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1) ....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2) ....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1) ....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2) ....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta w tys.
półrocze / 2005 2005 półrocze / 2004
a) w walucie polskiej w tys. 26 141 148
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. jednostka / waluta
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. 26 141 148

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) w walucie polskiej w tys. 19 17 30
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. jednostka / waluta
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 19 17 30

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. jednostka / waluta
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys.

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 110 155 227
- opłaty za użytkowanie wieczyste 25
- opłaty wstępne z tytułu leasingu operacyjnego 1
- koszty rozwoju produktu 85 155 226
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 614 854 1 320
- opłaty wstępne dot. umów leasingu 4 14 32
- część odsetkowa dot. umów leasingu 410 643 1 198
- odsetki od weksli komercyjnych 88
- emisja akcji 164 195
- inne 36 2 2
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 724 1 009 1 547

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
Plik Opis

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
I zwykłe 2 000 000 5 000 gotówka 31.10.1990 01.01.1992
II zwykłe 500 000 1 250 gotówka 09.07.1991 01.01.1992
III zwykłe 1 000 000 2 500 gotówka 08.04.1994 01.01.1994
IV zwykłe 6 011 617 15 029 gotówka 12.12.1997 01.01.1998
V zwykłe 3 804 646 9 512 gotówka 11.03.2005 01.01.2004
Liczba akcji, razem 13 316 263
Kapitał zakładowy, razem 33 291
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 2,50
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 3 963 3 963 3 963
utworzony ustawowo
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
inny (wg rodzaju)
Kapitał zapasowy, razem 3 963 3 963 3 963

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 8 963 7 713 6 919
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
z wyceny instrumentów zabezpieczających
z tytułu podatku odroczonego
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 8 963 7 713 6 919

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
a) odniesionej na wynik finansowy
b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem
a) odniesionej na wynik finansowy
b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) stan na początek okresu 21 28 28
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
b) rozwiązanie (z tytułu) 7
c) stan na koniec okresu 21 21 28

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) wykorzystanie (z tytułu)
d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan na koniec okresu

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) wykorzystanie (z tytułu)
d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan na koniec okresu

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) stan na początek okresu 242 708 708
b) zwiększenia (z tytułu) 242
- inne (w tym leasing) 242
c) wykorzystanie (z tytułu) 224 564 545
- inne 224 8 168
- z tytułu leasingu 556 377
d) rozwiązanie (z tytułu) 144
e) stan na koniec okresu 18 242 163

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) wobec jednostek zależnych 1 744 1 744
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju) 1 744 1 744
- zobowiązania handlowe 1 744 1 744
wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
b) wobec pozostałych jednostek 390 1 924
- kredyty i pożyczki 47 540
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 343 1 384
- umowy leasingu finansowego 343 1 384
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem 2 134 3 668

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) powyżej 1 roku do 3 lat 2 134 3 668
powyżej 3 do 5 lat
powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 2 134 3 668

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) w walucie polskiej w tys. 2 134 3 668
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. jednostka / waluta
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 2 134 3 668

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
- wobec jednostek zależnych 1 585 14 782 14 717
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 585 9 376 8 167
- do 12 miesięcy 1 585 9 376 8 167
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 5 406 6 550
- 5 406 6 550
wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
- wobec jednostek stowarzyszonych 607
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 607
wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
- wobec pozostałych jednostek 34 563 33 590 29 088
- kredyty i pożyczki, w tym: 15 620 16 173 14 484
- długoterminowe w okresie spłaty 1 024 1 511 1 728
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 4 893 3 671 3 266
- leasing finansowy 4 893 3 671 3 266
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 908 3 398 1 468
- do 12 miesięcy 2 908 3 398 1 468
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe 331 347 148
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 7 635 6 202 5 410
- z tytułu wynagrodzeń 584 726 775
- inne (wg tytułów) 1 568 1 562 1 809
- z tytułu cesji i inne 611 1 096 1 562
- inne 957 466 247
- fundusze specjalne (wg tytułów) 2 707 2 707 2 707
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 39 462 51 079 46 512

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
a) w walucie polskiej w tys. 39 384 50 986 46 372
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 78 93 140
b1. jednostka / waluta EUR 19 23 31
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 39 462 51 079 46 512

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Warszawa 3 000 w tys. 563 w tys. zmienne WIBOR 1M+4,0% 31.10.2005 r. weksel własny in blanco poręczony przez spółkę zależną, weksle trasowane, hipoteka zwykła na nieruchomości, przewłaszczenie towarów spółki zależnej, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przewłaszczonych na rzecz Banku towarów handlowych należących do spółki zależnej, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, pełnomocnictwo do rachunku spółki zależnej
2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Warszawa 1 829 w tys. 852 w tys. zmienne WIBOR 1M+4,0% 30.04.2005 r. weksel własny in blanco poręczony przez spółkę zależną oraz osobę fizyczną, weksle trasowane, hipoteka na nieruchomości, cesja z tytułu ubezpieczenia nieruchomości
3. BRE Bank S.A. Poznań 5 000 w tys. 4 719 w tys. zmienne WIBOR 1M+3,5% 31.07.2002 r. hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów będących własnością Swarzędz Market S.A. z siedzibą w Warszawie, weksel in blanco awalowany przez Swarzędz Market S.A., cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości i rzeczy ruchomych
4. BRE Bank S.A. Warszawa 2 000 w tys. 1 172 w tys. zmienne WIBOR 1M+4,0% 30.06.2003 r. przelew wierzytelności przyszłej spółki zależnej z tytułu sprzedaży nieruchomości, hipoteka zwykła na nieruchomości
5. BRE Bank S.A. Warszawa 2 188 w tys. 2 188 w tys. zmienne WIBOR 1M+4,0% 31.03.2005 r. hipoteka zwykła na nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu Swarzędz Market S.A. z siedzibą w Warszawie, położonej w Swarzędzu
6. BRE Bank S.A. Warszawa 2 000 w tys. 1 997 w tys. zmienne WIBOR 1M+4,0% 30.12.2004 r. hipoteka na nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu Swarzędz Meble S.A., położonej w Kościanie, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem
7. BISE S.A. Warszawa 300 w tys. 164 w tys. zmienne WIBOR 3M+7,0% 28.02.2006 r. weksel własny in blanco, przewłaszczenie towarów handlowych, maszyn i urządzeń do produkcji mebli spółek zależnych, cesja polis
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
Weksle komercyjne 1 024 zmienne WIBOR 3M+2,0% 11.07.2004 r.
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
długoterminowe (wg tytułów)
krótkoterminowe (wg tytułów)
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów 76 139 369
długoterminowe (wg tytułów)
- krótkoterminowe (wg tytułów) 76 139 369
- z tytułu czynszów 64 127 357
- skup wierzytelności 12 12 12
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 76 139 369

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
Plik Opis

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
w tys.
półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
w tys.
półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
w tys.
półrocze / 2005 półrocze / 2004
wyroby
w tym: od jednostek powiązanych
- usługi niematerialne 1 630 2 120
- w tym: od jednostek powiązanych 1 629 2 120
- usługi z nieruchomości 281 454
- w tym: od jednostek powiązanych 281 311
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 1 911 2 574
- w tym: od jednostek powiązanych 1 910 2 431

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
w tys.
półrocze / 2005 półrocze / 2004
a) kraj 1 911 2 574
- w tym: od jednostek powiązanych 1 910 2 431
- sprzedaż usług niematerialnych 1 630 2 120
- w tym: od jednostek powiązanych 1 629 2 120
- sprzedaż usług z nieruchomości 281 454
- w tym: od jednostek powiązanych 281 311
eksport
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 1 911 2 574
- w tym: od jednostek powiązanych 1 910 2 431

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
w tys.
półrocze / 2005 półrocze / 2004
- sprzedaż mebli 13 652
- w tym: od jednostek powiązanych 5 70
- sprzedaż materiałów 1 106
- w tym: od jednostek powiązanych 106
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 14 758
- w tym: od jednostek powiązanych 5 176

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
w tys.
półrocze / 2005 półrocze / 2004
a) kraj 14 758
- w tym: od jednostek powiązanych 5 176
- sprzedaż mebli 13 652
- w tym: od jednostek powiązanych 5 70
- sprzedaż materiałów 1 106
- w tym: od jednostek powiązanych 106
eksport
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 14 758
- w tym: od jednostek powiązanych 5 176

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
półrocze / 2005 półrocze / 2004
a) amortyzacja 256 393
b) zużycie materiałów i energii 11 16
c) usługi obce 492 1 039
d) podatki i opłaty 190 132
e) wynagrodzenia 417 666
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 39 67
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 1 10
- pozostałe koszty 1 10
Koszty według rodzaju, razem 1 406 2 323
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 10
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -944 -1 739
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 462 593

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
półrocze / 2005 półrocze / 2004
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 1 387 63
- rozwiązanie odpisów aktualizujących majątek trwały 133
- rozwiązanie odpisów na należności 1 254 63
b) pozostałe, w tym: 850 2 522
- z tytułu najmu dzierżawy majątku nieprodukcyjnego 440 417
- odpisane przedawnione i umorzone zobowiązania 56 286
- redukcja zobowiązań układowych 354 1 816
- inne 3
Inne koszty operacyjne, razem 2 237 2 585

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
półrocze / 2005 półrocze / 2004
utworzone rezerwy (z tytułu)
a) pozostałe, w tym: 446 1 271
- koszty najmu, dzierżawy, utrzymania majątku nieprodukcyjnego 243 639
- koszty egzekucyjne, sądowe 109 59
- rozliczenie umowy leasingowej 168
- inne 94 405
Inne koszty operacyjne, razem 446 1 271
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
w tys.
półrocze / 2005 półrocze / 2004
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
półrocze / 2005 półrocze / 2004
a) z tytułu udzielonych pożyczek 4
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 4
b) pozostałe odsetki 528
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 528
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 532

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
półrocze / 2005 półrocze / 2004
a) dodatnie różnice kursowe 1
zrealizowane
- niezrealizowane 1
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:
Inne przychody finansowe, razem 1

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
półrocze / 2005 półrocze / 2004
a) od kredytów i pożyczek 1 056 527
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla znaczącego inwestora
dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 1 056 527
b) pozostałe odsetki 1 296 31
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla znaczącego inwestora
dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 1 296 31
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 2 352 558

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
półrocze / 2005 półrocze / 2004
ujemne różnice kursowe, w tym:
zrealizowane
niezrealizowane
utworzone rezerwy (z tytułu)
a) pozostałe, w tym: 485 567
- leasing finansowy 318 318
- koszty dyskonta 29 231
- prowizje i opłaty bankowe 18
- koszty emisji 138
Inne koszty finansowe, razem 485 567

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
Plik Opis

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys.
półrocze / 2005 półrocze / 2004
losowe
a) pozostałe (wg tytułów) 2 058
- spłata zobowiązań układowych 2 058
Zyski nadzwyczajne, razem 2 058

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
STRATY NADZWYCZAJNE w tys.
półrocze / 2005 półrocze / 2004
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
Straty nadzwyczajne, razem

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
półrocze / 2005 półrocze / 2004
1. Zysk (strata) brutto -20 067 994
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 19 934 -892
- trwałe różnice wg tytułów -1 750 -3 570
- redukcja zobowiązań objętych postępowaniem układowym -2 058
- koszty egzekucyjne 109
- odsetki budżetowe 55
- amortyzacja niepodatkowa 36 117
- umorzenie zobowiązań publicznoprawnych -2 344
- opłaty restrukturyzacyjne 278
- rozwiązanie odpisów aktualizujących należności -1 812 -63
- wypłaty z bezosobowego funduszu płac -250 -23
- inne 112 523
- przejściowe różnice wg tytułów 21 684 2 678
- aktualizacja finansowego majatku trwałego 15 641 2 076
- aktualizacja majatku obrotowego 3 550 292
- niewypłacony fundusz płac 340 55
- odsetki naliczone 2 153 255
- straty podatkowe z lat ubiegłych 102
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
Podatek dochodowy według stawki ... %
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
wykazany w rachunku zysków i strat
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
w tys.
półrocze / 2003 półrocze / 2002
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
półrocze / 2003 półrocze / 2002
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
w tys.
półrocze / 2003 półrocze / 2002
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
w tys.
półrocze / 2003 półrocze / 2002
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
w tys.
półrocze / 2005 półrocze / 2004
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
Plik Opis

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
Plik Opis

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)
w tys.
półrocze/ 2003 półrocze/ 2002
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów,
które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do
sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak
również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać
1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie
została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu,
to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych
w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w
związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą
stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami
zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz
długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na
zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka
1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać
informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego
zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody
lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami
finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty
planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez
emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych

3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa
własności budynków i budowli

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania
w następnym okresie

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady
inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę
środowiska naturalnego
7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań

7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia
9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla
osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane
w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący
inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno)

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot

12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres
13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu
finansowym

14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów
i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu
oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody
jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana
średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych
danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych
w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym
skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych
na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności
oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie,
że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość
nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według
wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku
połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku
roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia
21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do
sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym
i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

1. Spółka nie dokonywała transakcji w zakresie kupna / sprzedaży
"instrumentów finansowych" - papierów wartościowych wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi (Dz. U. nr 118 poz. 754 z późn. zmianami) oraz
innych praw pochodnych od praw majątkowych, które miałyby stać się
przedmiotem inwestycji lub transakcji terminowych.


2. Zobowiązania warunkowe przedstawiono w nocie dotyczącej pozycji
pozabilansowych.


3. Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek
samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i
budowli.


4. Spółka nie wytwarzała środków trwałych oraz nie ponosiła kosztów
inwestycji rozpoczętych i rozwoju na własne potrzeby.


5. Nakłady inwestycyjne na rzeczowy majątek trwały i wartości
niematerialne i prawne poniesione przez jednostkę w I półroczu 2005 r.
wyniosły 0 tys. zł.


W okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nie są planowane
żadne zamierzenia inwestycyjne.


6. Swarzędz Meble S.A. dokonywała w okresie sprawozdawczym znaczących
transakcji z podmiotami powiązanymi. Łączna wartość transakcji netto
wyniosła 1.915 tys. zł (po stronie sprzedaży SM S.A.). Transakcje
dokonane zostały na warunkach stosowanych wobec innych odbiorców i
dostawców. Przedmiotem transakcji była sprzedaż usług oraz w niewielkim
zakresie towarów.


7. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu.


Przeciętne zatrudnienie w 2005 r. wyniosło 14 osób.


Zatrudnienie na dzień 30.06.2005 r. oraz na dzień sporządzenia
niniejszego sprawozdania finansowego wynosiło 14 osób.


Poziom zatrudnienia w Swarzędz Meble S.A. w porównaniu z latami
poprzednimi należy analizować przez pryzmat dokonanych zmian
strukturalnych w całej grupie kapitałowej (w szczególności należy
uwzględnić fakt wyodrębnienia ze struktur Swarzędz Meble S.A. zakładów
produkcyjnych, które funkcjonują jako odrębne podmioty gospodarcze).8. Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki w I półroczu
2005 r.:


a) wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki:


Swarzędz Meble S.A


- Julian Nuckowski 67,0 tys. zł


- Józef Krzywiec 7,4 tys. zł


- Andrzej Ornat 37,2 tys. zł


b) wynagrodzenia Rady Nadzorczej:


- Andrzej Kratiuk 22,3 tys. zł


- Zygmunt Bosiakowski 14,9 tys. zł


- Krzysztof Barembruch 14,9 tys. zł


- Raimondo Eggink 14,7 tys. zł


- Sebastian Bogusławski 11,5 tys. zł


- Skrobutan Romuald 3,3 tys. zł


- Leszczyński Grzegorz 0,2 tys. zł


Pan Sebastian Bogusławski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej
Swarzędz Meble SA do 19 maja 2005r., a Pan Raimondo Eggink do 28 czerwca
2005r. Pan Romuald Skrobutan pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 19
maja 2005 roku a Pan Grzegorz Leszczyński od 28 czerwca 2005r.

Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej naliczone za I półrocze
2005 r. w znacznej części są nie wypłacone.


9. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek,
gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na
rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim
stowarzyszonych, osobom zarządzającym i nadzorującym


Swarzędz Meble S.A. w dniu 05.07.2002r podpisała umowę pożyczki ze
spółką Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych Sp. z o. o z siedzibą w
Warszawie. Przedmiotem umowy była kwota 300 tys. zł. Oprocentowanie
pożyczki wynosi WIBOR 1M + 4,5% i jest płatne kwartalnie, począwszy od
31.08.2002r. Do dnia bilansowego spłacona została całość pożyczki.Wspólnikami Towarzystwa Inwestycji Kapitałowych Sp. z o. o. są
Członkowie Zarządu Swarzędz Meble S.A. oraz osoby spoza Grupy Swarzędz.10. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych
ujętych w sprawozdaniu finansowym - nie występowały.

Plik Opis

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-09-29 Jarosław Król Prezes Zarządu
2005-09-29 Włodzimierz Ehrenhalt Wiceprezes Zarządu

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-09-29 Joanna Kuzak

Przeczytaj też

Komentarze