ESOTIQ & HENDERSON: wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
Esotiq raport I polrocze 2018.pdf(ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EAH Sprawozdanie Zarzadu 2018H1.pdf(ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
raport z przegladu SSF.pdf(ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
raport z przegladu JSF.pdf(ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA  >>>

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72 680 79 188 17 144 18 644
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 3 964 139 935 33
III. Zysk [strata] brutto 3 586 276 846 65
IV. Zysk [strata] netto 3 166 -714 747 -168
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 627 132 384 31
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 813 152 -664 36
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 400 -2 622 -330 -617
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 586 -2 338 -610 -550
IX. Aktywa razem 81 411 96 802 18 665 22 904
X. Zobowiązania 38 483 48 762 8 823 11 537
XI. Zobowiązania długoterminowe 5 079 6 639 1 164 1 571
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 33 404 42 123 7 659 9 966
XIII. Kapitał własny 42 928 48 040 9 842 11 366
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 51 53
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 1,66 -0,06 0,39 -0,01
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 1,65 -0,06 0,39 -0,01
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 19,22 21,51 4,41 5,09
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 19,22 21,51 4,41 5,09
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 1 - 0,23 -
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72 059 71 837 17 246 16 913
XXIII. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 4 931 4 655 1 180 1 096
XXIV. Zysk [strata] brutto 4 612 5 057 1 104 1 191
XXV. Zysk [strata] netto 4 192 4 087 1 003 962
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 219 1 001 531 236
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 157 -1 056 -756 -249
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 400 -2 003 -335 -472
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 338 -2 058 -560 -485
XXX. Aktywa razem 85 192 105 484 20 243 24 958
XXXI. Zobowiązania 38 175 41 427 9 071 9 802
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 5 079 5 421 1 207 1 283
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 33 096 36 006 7 864 8 519
XXXIV. Kapitał własny 47 017 64 057 11 172 15 156
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 53 53
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 1,89 1,83 0,45 0,43
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 1,88 1,83 0,45 0,43
XL. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 21,05 28,68 5,00 6,79
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 21,05 28,68 5,00 6,79
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 1,00 - 0,24 -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Esotiq raport I półrocze 2018.pdfEsotiq_raport__I_półrocze_2018.pdf ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES
SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 CZERWCA 2018 ROKU
EAH Sprawozdanie Zarządu 2018H1.pdfEAH Sprawozdanie Zarządu 2018H1.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ESOTIQ & HENDERSON S.A. I
GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 CZERWCA 2018 ROKU
raport z przeglądu SSF.pdfraport z przeglądu SSF.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.01.2018 R. DO 30.06.2018 R.
raport z przeglądu JSF.pdfraport z przeglądu JSF.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.01.2018 R. DO 30.06.2018 R.

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-12 Adam Skrzypek Prezes Zarządu
2018-09-12 Krzysztof Jakubowski Wiceprezes Zarządu

Przeczytaj też

Komentarze