AMBRA: wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikw:
Ambra raport roczny 2017-18 final.pdf(ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ambra Sprawozdanie z badania 30062018.pdf(ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA  >>>

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 271 260 252 371 63 966 58 567
II. Marża ze sprzedaży 127 988 115 993 30 181 26 918
III. Zysk brutto ze sprzedaży 97 029 87 460 22 880 20 297
IV. EBITDA 34 426 26 758 8 118 6 210
V. EBIT 25 534 18 496 6 021 4 292
VI. Zysk netto 24 114 21 182 5 686 3 261
VII. Przepływy pieniężne netto razem 9 345 5 535 2 204 1 284
VIII. Aktywa trwałe 153 953 159 593 35 297 37 760
IX. Aktywa obrotowe 144 471 119 206 33 123 28 204
X. Aktywa razem 298 424 278 799 68 421 65 965
XI. Zobowiązania długoterminowe 715 1 354 164 320
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 68 828 57 554 15 780 13 617
XIII. Kapitał własny 228 881 219 891 52 476 52 027
XIV. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 779 5 964
XV. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,96 0,84 0,23 0,20
XVI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,96 0,84 0,23 0,20
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 9,08 8,72 2,08 2,06
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 9,08 8,72 2,08 2,06
XIX. Wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 0,60 0,52 0,14 0,12
XX. Liczba akcji zwykłych (w szt.) 25 206 644 25 206 644 25 206 644 25 206 644


Wybrane dane finansowe spółki AMBRA S.A. zaprezentowane w niniejszym
raporcie rocznym zostały przeliczone na euro wg następujących zasad:-
Poszczególne pozycje jednostkowego sprawozdania z wyniku finansowego i
pozostałych całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z
przepływów pieniężnych za poszczególne okresy wg kursów stanowiących
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca danego
roku obrotowego. Kursy te wynosiły: 4,2407 zł za rok obrotowy 2017/2018
r. i 4,3091 zł za rok obrotowy 2016/2017.- Poszczególne pozycje
jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej - wg średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na dany dzień raportowy. Kursy te
wynosiły: 4,3616 zł na dzień 30 czerwca 2018 r. i 4,2265 zł na dzień 30
czerwca 2017 r.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Ambra raport roczny 2017-18 final.pdfAmbra_raport_roczny_2017-18_final.pdf Raport roczny
Ambra Sprawozdanie z badania 30062018.pdfAmbra Sprawozdanie z badania 30062018.pdf Sprawozdanie audytora z badania

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-12 Robert Ogór Prezes Zarządu
2018-09-12 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu
2018-09-12 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu

przewiń, aby zobaczyć całą tabele

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-12 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Przeczytaj też

Komentarze