Bankier.pl

Czy mogę zaległy abonament RTV rozłożyć na raty?

2012-11-29 07:30. Barbara Sielicka - Bankier.pl

Gdy zostaniemy przyłapani na braku rejestracji odbiornika radiowego lub telewizyjnego, zostanie na nas nałożona kara pieniężna. To samo tyczy się tych, którzy mają zarejestrowane odbiorniki, ale nie opłacali abonamentu.

Link do grafiki

Źródło: Thinkstock

Może się więc okazać, że czeka nas niespodziewany wydatek rzędu kilkuset złotych. Problem pojawi się w sytuacji, gdy akurat nie będziemy mieli gotówki do uregulowania opłaty. Wówczas możemy wnioskować o rozłożenie zaległości na raty, jednak pod pewnymi warunkami.

Kiedy odsetki, a kiedy dodatkowa kara

Opłatę abonamentową należy uiścić do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Z kolei rejestracji dokonujemy w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie odbiornika.

Przykład: Abonent zakupił odbiornik telewizyjny w dniu 10 października 2012 roku. Powinien go zarejestrować w urzędzie pocztowym do dnia 24 październiak 2012 roku, a od dnia 1 listopada 2012 roku wnosić opłatę abonamentową za jego używanie.

Jeżeli tego nie dokonamy, naliczone zostaną nam odsetki w takiej wysokości, jak dla zaległości podatkowych. Do opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz do opłat za używanie niezarejestrowanych odbiorników TV i odsetek za zwłokę stosuje się bowiem przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

Link do grafiki
» Nie wpuściłem kontrolera opłacania abonamentu RTV, co teraz?

Kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika wynosi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty i wynosi 555 zł (559,50 zł od 2013r.) w przypadku posiadania telewizora i 165 zł (169,50 zł od 2013r.) w przypadku posiadania tylko radia.

Umarzanie i rozkładanie na raty zaległości abonamentowych

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległość w opłatach abonamentowych, jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe.

Wniosek w takiej sprawie złożyć należy do Departamentu Budżetu i Finansów w Biurze KRRiT drogą pocztową.  Wniosek musi zawierać takie informacje jak:

imię i nazwisko oraz adres abonentaindywidualny numer identyfikacyjnyokres i kwotę zadłużenia, potwierdzone przez kartotekę radiofoniczną,uzasadnienie niepłacenia abonamentu

Link do grafiki
» Dlaczego masz obowiązek płacić abonament RTV

Oprócz tego dołączyć należy również dokumenty potwierdzające:

wyjątkowo trudną sytuację finansową (zaświadczenie z urzędu pracy o bezrobociu, zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiąganych dochodach lub kserokopię zeznania podatkowego PIT za ostatni rok, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej ośrodka, zaświadczenie z urzędu pracy lub zakładu pracy o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dzieci itp.),przypadek losowy (śmierć członka rodziny, długotrwała choroba, skutki klęski żywiołowej, skutki przestępstwa itp.),szczególne względy społeczne (upadłość lub likwidacja firmy).

Ostatecznie jednak to, czy zaległość zostanie umorzona lub rozłożona na raty zależy od indywidualnej sytuacji wnioskującego. Decyzja taka zapada w formie uchwały zbiorowej, która podlega zaskarżeniu do WSA w Warszawie. Skargę do WSA abonent – dłużnik może wnieść za pośrednictwem Krajowej Rady.

Barbara Sielicka
Bankier.pl
b.sielicka@bankier.pl

Komentarze (7)
Na górę | Strona główna | Logowanie | bankier.pl | Regulamin
wersja beta © Bankier.pl, Grupa Bankier.pl Sp. z o.o.