Bankier.pl

KPPD: sprawozdanie finansowe

2010-04-13 08:21. Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)


-
pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł
2009 2008
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
2009 2008
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł
2009 2008
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł
2009 2008
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
2009 2008
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł
2009 2008
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 2 995 1 977
a) odniesionych na wynik finansowy 2 995 1 977
- ujemnych różnic przejściowych, w tym: 1 697 1 977
- 1) na zapasy 189 83
- 2) na należności 103 68
- 3) na zobowiązania 1 071 1 263
- niezapłacone odsetki 6 12
- niezrealizowane ujemne różnice kursowe 0
- na rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 834 1 008
- na składki ZUS 78 103
- pozostałe zobowiązania 153 138
- niesfinansowany ZFŚS 2
- 4) na rozliczenia międzyokresowe bierne 298 527
- 5) pozostałe na majątek trwały 33 32
- 6) na inwestycje krótkoterminowe 3 4
- 7) strata podatkowa 1 298
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 1 344 2 129
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 080 831
- powstanie ujemnych różnic przejściowych 1 080 830
- 1) na zapasy 466 162
- 2) na należnosci 68 91
- 3) na zobowiązania 321 258
- - niezapłacone odsetki 6
niezrealizowane ujemne różnice kursowe
- rezerwy na nagrody jubileuszowe 91 150
- niezapłacone składki ZUS 184 78
- na pozostałe zobowiązania 16 30
- niewypłacone wynagrodzenia 24
nie sfinansowane ZFŚS
- 4) na rozliczenia międzyokresowe bierne 224 319
- 5) na majątek trwały 1 1
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 264 1 298
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 1 247 1 111
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 247 1 111
- odwrócenie ujemnych różnic przejściowych 1 247 1 111
- 1) na zapasy 371 56
- 2) na należności 63 56
- 3) na zobowiązania 411 450
- zapłacone odsetki 6 6
zrealizowane ujemne różnice kursowe
- na rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 259 324
- składki na ZUS 78 103
- na pozostałe zobowiązania 68 15
- niesfinansowany ZFŚS 2
- 4) na rozliczenia miedzyokresowe bierne 373 548
- 5) na utratę wartości inwestycji krótkoterminowych 1
- 6) odpis aktualizujący na wartości niematerialne i prawne 29
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 3 092 2 995
a) odniesionych na wynik finansowy 3 092 2 995
- ujemnych różnic przejściowych, w tym: 1 530 1 697
- 1) na zapasy 284 189
- 2) na należności 108 103
- 3) na zobowiązania 981 1 071
- niezapłacone odsetki 6 6
niezrealizowane ujemne różnice kursowe
- na rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 666 834
- niezapłacone składki ZUS i FP 184 78
- na pozostałe zobowiązania 101 153
niesfinansowane ZFŚS
- niewypłacone wynagrodzenia 24
- 4) na rozliczenia międzyokresowe bierne 149 298
- 5) pozostałe na rzeczowy majątek trwały 5 33
- 6) na inwestycje krótkoterminowe 3 3
- 7) odniesiony na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową 1 562 1 298
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
KWOTA UJEMNYCH RÓŻNIC PRZEJŚCIOWYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU DLA PODSTAWOWYCH GRUP AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ
- 1) na zapasy 1 492 996
- 2) na należności 568 540
- 3) na zobowiązania 5 163 5 635
- niezapłacone odsetki 33 32
niezrealizowane ujemne różnice kursowe
- rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 3 505 4 389
- niezapłacone składki ZUS i FP 966 409
- niewypłacone wynagrodzenia 126
- na pozostałe zobowiązania 533 805
- 4) na rozliczenia miedzyokresowe bierne 785 1 570
- 5) na rzeczowy majątek trwały 26 172
- 6) na inwestycje krótkoterminowe 15 15
- 7) na stratę podatkową 8 223 6 834
- R a z e m r ó ż n i c e 16 272 15 762

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł
2009 2008
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

ZAPASY w tys. zł
2009 2008
a) materiały 3 250 3 506
b) półprodukty i produkty w toku 2 094 2 182
c) produkty gotowe 17 555 16 937
d) towary 4 479 5 257
e) zaliczki na dostawy 25 40
Zapasy, razem 27 403 27 922


1. Z tytułu zabezpieczenia spłaty
kredytów bankowych oraz kredytu kupieckiego udzielonego przez dostawców
Spółka przewłaszczyła zapasy -wg wyboru banków na ogólną wartość 9 900
tys. zł.2. Stan odpisów aktualizujących w kwocie 1 493 tys.
zł z tytułu:- wyceny wyrobów gotowych powyżej
uzasadnionego kosztu wytworzenia 855 tys. zł,- utraty wartości
wyrobów gotowych 408 tys. zł,- zalegania powyżej 1 roku,a)
towary 210 tys. zł,b) materiały 20 tys. zł.NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł
2009 2008
a) od jednostek powiązanych 584 298
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 584 298
- do 12 miesięcy 584 298
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
b) należności od pozostałych jednostek 19 122 20 675
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17 586 18 487
- do 12 miesięcy 17 586 18 487
powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 918 1 560
dochodzone na drodze sądowej
- inne 618 627
Należności krótkoterminowe netto, razem 19 706 20 973
c) odpisy aktualizujące wartość należności 4 255 4 270
Należności krótkoterminowe brutto, razem 23 961 25 243

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł
2009 2008
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 584 298
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora 584 298
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
inne, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 584 298
b) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 1
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 585 298

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł
2009 2008
Stan na początek okresu 4 270 3 952
a) zwiększenia (z tytułu) 1 529 1 158
- na należności zaliczone w pozostałe koszty operacyjne 1 132 905
- na należnosci zaliczone w koszty finansowe 397 254
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 544 840
- spłaty - zaliczone w przychody operacyjne 721 386
- spłaty - zaliczone w przychody finansowe 111 75
- umorzenia 712 379
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 4 255 4 270

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
2009 2008
a) w walucie polskiej w tys. zł 20 629 22 891
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 3 332 2 352
b1. w walucie w tys. EUR 688 475
po przeliczeniu na tys. zł 2 826 1 981
b2. w walucie w tys. GBP 110 86
po przeliczeniu na tys. zł 506 371
pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 23 961 25 243

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł
2009 2008
a) do 1 miesiąca 10 836 9 323
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
b) należności przeterminowane 11 546 13 679
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 22 382 23 002
c) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług -4 212 -4 217
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 18 170 18 785


Z normalnym tokiem działalności związany
jest przedział spłacania należności "do 1 miesiąca".W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł
2009 2008
a) do 1 miesiąca 5 162 6 167
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 876 2 565
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 578 712
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 662 700
e) powyżej 1 roku 3 269 3 535
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 11 546 13 679
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane -4 145 -4 160
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 7 401 9 519


1. Spółka nie posiada należności
spornych nieobjętych odpisem aktualizującym.2.
Należności przeterminowane- ogółem 11 622 tys. złw
tym nieobjęte odpisem aktualizującym 7 367 tys. zł- z
tytułu dostaw i usług 11 546 tys. złw tym nieobjęte
odpisem aktualizującym 7 401 tys. złW odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"


Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł
2009 2008
w jednostkach zależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
a) w pozostałych jednostkach 51 13
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 51 13
- wartość forwardów 51 13
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 468 926
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 443 884
- inne środki pieniężne 21 41
- inne aktywa pieniężne 4 2
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 519 939

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
2009 2008
a) w walucie polskiej w tys. zł 51 13
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 51 13

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł
2009 2008
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
2009 2008
a) w walucie polskiej w tys. zł 0 0
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
2009 2008
a) w walucie polskiej w tys. zł 371 773
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 97 153
b1. w walucie w tys. GBP 1
po przeliczeniu na tys. zł 3
b2. w walucie w tys. EUR 17 33
po przeliczeniu na tys. zł 70 138
b3. w walucie w tys. USD 10 4
po przeliczeniu na tys. zł 27 12
pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 468 926

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł
2009 2008
- zakupione wierzytelności 15 15
- odpisy na zakupione wierzytelności -15 -15
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
2009 2008
a) w walucie polskiej w tys. zł 15 15
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł
b1. w walucie -15 -15
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł
2009 2008
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 164 64
- koszty prenumeraty czasopism 12 14
- składki ubezpieczeniowe 125 34
- koszty reklamy 26 13
- koszty szkolenia 1 3
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 164 64

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny


Łączna kwota odpisów
aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości wynosi 5 777 tys. zł i
obejmuje następujące składniki:1) aktywa trwałe -
nakłady na środki trwałe w budowie 14 tys. zł2)
aktywa obrotowe razem 5 763 tys. zła) zapasy 1 493 tys. zł z
tytułu- wyceny wyrobów gotowych powyżej uzasadnionego kosztu
wytworzenia 855 tys. zł- utraty wartości wyrobów gotowych 408
tys. zł- zalegania towarów i materiałów 230 tys. złb)
należności krótkoterminowe (wątpliwe i przeterminowane powyżej 180 dni)
4 225 tys. złc) krótkoterminowe inwestycje (zakup
wierzytelności) 15 tys. złWszystkie odpisy zostały
odniesione na wynik finansowy.Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys. zł
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
seria A zwykłe na okaziciela brak brak 1 014 000 3 184 aport 01-06-1995 01-06-1995
seria B zwykłe na okaziciela brak brak 608 400 1 910 gotówka 22-12-1997 22-12-1997
Liczba akcji, razem 1 622 400
Kapitał zakładowy, razem 5 094
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 3,14


I. W okresie sprawozdawczym nie zaszły zmiany w kapitale
zakładowym, w szczególności w : liczbie, rodzaju, wartości nominalnej i
praw z akcji. Według wiedzy na dzień sprawozdawczy Spółka nie przewiduje
zmian kapitału zakładowego.II. Spółka nie jest posiadaczem
akcji KPPD-Szczecinek SA.III. Akcjonariusze posiadający co najmniej
5% kapitału zakładowego wg stanu na dzień sporządzenia raportu (liczba
posiadanych akcji odpowiada ogólnej liczbie głosów na WZA, a %
posiadanego kapitału zakładowego odpowiada % głosów na WZA):1.
Kronospan Szczecinek Sp.z o.o. posiada 352 241 szt. akcji o łącznej
wartości nominalnej 1 106 tys. zł co stanowi 21,71% kz.2.
Tarko Sp. z o.o. posiada 350 000 szt. akcji o łącznej wartości
nominalnej 1 099 tys. zł co stanowi 21,57% kz.3. Drembo Sp. z
o.o. posiada 197 934 szt. akcji o łącznej warotści nominalnej 628 tys.
zł co stanowi 12,20% kz.4. TLH Verwaltungs, Beteiligungs GmbH*
posiada 175 979 szt. akcji o łącznej wartości nominalnej 552 tys. zł co
stanowi 10,85% kz.5. Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k. posiada
151 912 szt. akcji o łącznej wartości nominalnej 477 tys. zł co stanowi
9,36% kz.6. Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. posiada 119 554 szt.
akcji o łącznej wartości nominalnej 375 tys. zł co stanowi 7,37% kz.*łącznie
ze spółką zależną TLH Polska Sp. z o.o.Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys. zł
Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł
2009 2008
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 3 170 3 170
utworzony ustawowo
b) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 41 877 47 565
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
inny (wg rodzaju)
Kapitał zapasowy, razem 45 047 50 735

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł
2009 2008
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł
2009 2008
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł
2009 2008
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł
2009 2008
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 351 333
a) odniesionej na wynik finansowy 351 333
- z tytułu dodatnich różnic przejściowych w tym: 351 333
- na należności 1 10
- niezapłacone odsetki od weksli obcych 1 1
niezrealizowane dodatnie różnice kursowe
- na naliczone odsetki od pożyczki 9
- na różnice w przyjetych srodkach trwałych w leasing 86 59
na niezrealizowane dochody z forwardu
- na majatek trwały - amortyzacja 264 264
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 299 299
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 299 299
- z tytułu dodatnich różnic przejściowych, w tym: 299 299
- umów leasingu operacyjnego przyjetego w leasing finansowy 126 158
- majątek trwały - amortyzacja podatkowa (30%) 141 141
- skutek wyceny kredytów wg skorygowanej ceny nabycia 32
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 269 281
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 269 281
- z tytułu odwrócenia różnic przejściowych, w tym: 269 281
zrealiz. różnic kursowych z BO
- odsetki od pożyczek 9
- kosztów związanych z leasingiem finansowym 128 131
z tytułu zrealizowanych dochodów z forwardu
- majatek trwały - amortyzacja bilansowa 141 141
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 381 351
a) odniesionej na wynik finansowy 381 351
- z tytułu dodatnich różnic przejściowych, w tym: 381 351
- na należności 1
- niezapłacone odsetki od weksli obcych 1 1
- skutek wyceny kredytów wg skorygowanej ceny nabycia 32
- na różnice w przyjetych środkach trwałych w leasing 84 86
- majątek trwały - amortyzacja 264 264
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
KWOTY DODATNICH RÓŻNIC PRZEJSCIOWYCH w okresie
- dodatnie róznice przejsciowe razem w tym: 2 007 1 848
- 1) niezapłacone odsetki od weksli obcych 3 6
- 2) koszty związane z leasingiem 445 454
- 3) majątek trwały - amortyzacja od ST objętych 30% amortyzacją w latach 2005-2006 1 388 1 388
- 4) skutek wyceny kredytów według skorygowanej ceny nabycia 171

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW) w tys. zł
2009 2008
a) stan na początek okresu 3 054 3 917
- nagrody jubileuszowe 2 744 3 533
- odprawy emerytalne 310 384
b) zwiększenia (z tytułu) 484 656
- nagrody jubileuszowe 383 354
- odprawy emerytalne 101 302
wykorzystanie (z tytułu)
c) przeniesienie w krótkoterminowe 1 110 1 519
- nagrody jubileuszowe 1 040 1 143
- odprawy emerytalne 71 376
rozwiązanie (z tytułu)
d) stan na koniec okresu 2 428 3 054
- nagrody jubileuszowe 2 087 2 744
- odprawy emerytalne 340 310

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW) w tys. zł
2009 2008
a) stan na początek okresu 1 336 1 386
- nagrody jubileuszowe 1 089 1 047
- odprawy emerytalne 247 339
b) zwiększenia (z tytułu) 1 110 1 519
- nagrody jubileuszowe 1 040 1 143
- odprawy emerytalne 71 376
c) wykorzystanie (z tytułu) 1 368 1 569
- nagrody jubileuszowe 1 112 1 101
- odprawy emerytalne 256 468
rozwiązanie (z tytułu)
d) stan na koniec okresu 1 078 1 336
- nagrody jubileuszowe 1 016 1 089
- odprawy emerytalne 62 247

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł
2009 2008
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) wykorzystanie (z tytułu)
d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł
2009 2008
a) stan na początek okresu 2 374 3 503
(z tytułu)
- rezerwy 805 727
- zobowiązania wobecUG z tytułu sprzedaży gruntów 648 648
- zobowiązanie wobec PKP 2
- zobowiązanie wobec odbiorcy 21
- przewidywane straty - utrata wartości towarów wynikająca z zawartej umowy kupna 56
- na przewidywane kary i odszkodowania 157
- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 569 2 776
- rezerwa na ubezpieczenia 48 92
- rezerwa na wynagrodzenia 770 1 769
- rezerwa na urlopy 659 801
- rezerwa na badanie bilansu 42 40
- rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska 50 74
b) zwiększenia (z tytułu) 1 277 1 851
- rezerwy 86 157
- zobowiązanie wobec odbiorcy 86 157
- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 191 1 694
- rezerwa na ubezpieczenia 10 48
- rezerwa na wynagrodzenia 797 1 559
- rezerwa na urlopy 117 -41
- rezerwa na badanie bilansu 60 60
- rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska 57 68
- rezerwa na remonty 11
- rezerwa na naprawy gwarancyjne 139
wykorzystanie (z tytułu)
c) zmniejszenia 2 491 2 979
- rezerwy 516 79
- zobowiązanie wobec UG - wykorzystanie 290
- zobowiązanie wobec UG - rozwiązanie 69
- zobowiązanie wobec PKP - rozwiązanie 2
- zobowiązanie wobec odbiorcy - rozwiązanie 21
- przewidywane straty - utrata wartości towarów - wykorzystanie 56
- na przewidywane kary i odszkod - wykorzystanie 157
- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 976 2 900
- rezerwa na ubezpieczenia 48 92
- rezerwa na wynagrodzenia 1 514 2 558
- rezerwa na urlopy 187 101
- rezerwa na badanie bilansu 60 58
- rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska 65 91
- rezerwa na naprawy gwarancyjne 102
rozwiązanie (z tytułu)
d) stan na koniec okresu 1 160 2 374
- rezerwy 375 805
- zobowiązanie wobec UG 289 648
- zobowiązanie wobec PKP 0
- zobowiązanie wobec odbiorcy 86
- przewidywane straty - utrata wartości towarów 0
- na przewidywane kary i odszkodowania 0 157
- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 785 1 569
- rezerwa na ubezpieczenia 10 48
- rezerwa na wynagrodzenia 53 770
- rezerwa na urlopy 589 659
- rezerwa na badanie bilansu 42 42
- rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska 43 51
- rezerwa na remonty 11 0
- rezerwa na naprawy gwarancyjne 37 0
stan na koniec okresu

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł
2009 2008
wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
a) wobec pozostałych jednostek 12 946 16 519
- kredyty i pożyczki 12 293 15 792
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
- umowy leasingu finansowego 653 727
inne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem 12 946 16 519

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY w tys. zł
2009 2008
a) powyżej 1 roku do 3 lat 10 060 9 936
b) powyżej 3 do 5 lat 2 340 5 177
c) powyżej 5 lat 546 1 406
Zobowiązania długoterminowe, razem 12 946 16 519

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
2009 2008
a) w walucie polskiej w tys. zł 9 960 13 181
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 2 986 3 338
b1. w walucie w tys. EUR 727 800
po przeliczeniu na tys. zł 2 986 3 338
pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 12 946 16 519

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
BGŻ SA Nr umowy: U/0089352016/0004/04 Szczecinek 3 000 537 3M Wibor+1,5% 31.03.2012 r. 1,4,5,8,9.
PEKAO SA Nr umowy: CKK/28/2005 Szczecinek 868 57 1M Wibor+1,4% 10.04.2011 r. 2,3,4,5,8,9.
PEKAO SA Nr umowy: CKK/27/2005 Szczecinek 1 067 13 1M Wibor+1,4% 10.04.2011 r. 2,3,4,5,8,9.
PEKAO SA Nr umowy: II ZCK/17/2008 Szczecinek 3 338 800 w tys. EUR 2 468 593 w tys. EUR 1M Euribor+3% 30.06.2015 r 3,4,5,8,9,10,11
PKO BP 202-127/LW/1/22/ 2008 Koszalin 1 500 1 486 1M Wibor+0,9% 25.06.2011 r 3,4,5,8,10
BOŚ SA Nr umowy: 02/05/w-16/OZ-up/L03-3/043 Koszalin 273 0 0,4 s.r.w. nie mniej niż 3% 15.12.2010 r. 2,4,8.
BOŚ SA Nr umowy 03/05/w-16/OZ-up/L03-3/043 Koszalin 484 0 0,4 s.r.w. nie mniej niż 3% 15.11.2010 r. 2,3,4,8.
BOŚ SA Nr umowy: 1842/07/2008/1043/K/INW Koszalin 141 76 1M Wibor+0,65% 15.07.2013 r. 2,3,4,5,8
BOŚ SA Nr umowy:580/07/2008/1043/K/INW Koszalin 432 257 1M Wibor+0,65% 14.06.2013 r. 3,4,5,8,10,11
BOŚ SA Nr umowy: 572/07/2008/1043/K/INW/WFO/EKO Koszalin 648 358 0,3 s.r.w, nie mniej niż 2% 15.06.2013 r. 3,4,5,8,10,11
BOŚ SA Nr umowy: 2029/12/2009/1043/K/INW Koszalin 624 565 3M Wibor+3,25% 15.11.2019 r. 3,4,10,11
BOŚ SA Nr umowy: 2031/12/2009/1043/KINW/WFO/EKO Koszalin 54 35 3M Wibor-3% nie mniej niż 1% 15.11.2012 r. 2,3,4
Bank Zachodni WBK SA Nr umowy: K0000480 Szczecinek 4 258 1 193 1M Wibor+2,8% 31.12.2012 r. 1,4,5,8,10,11.
Bank Zachodni WBK SA Nr umowy: K0001700 Szczecinek 2 000 1 134 1M Wibor+2,8% 31.12.2012 r. 4,5,8,10,11.
PEKAO SA Nr umowy: CKK/16/2007 Szczecinek 1 080 349 1M Wibor+1,4% 31.12.2012 r. 3,4,5,6,7,8,9.
PEKAO SA Nr umowy: CKK/23/2007 Szczecinek 2 000 1 112 1M Wibor+1,3% 31.12.2014 r. 3,4,5,6,8,9,11.
PEKAO SA Nr umowy: CKK/41/2007 Szczecinek 1 360 745 1M Wibor+1,3% 30.12.2014 r. 3,4,5,8,9,11.
Bank Zachodni WBK Nr umowy: K0003465 Szczecinek 2 600 1 611 1M Wibor+2,8% 31.12.2012 r. 1,4,5,6,8,9,10, 11.
Bank Zachodni WBK SA Nr umowy: K0003466 Szczecinek 750 297 1M Wibor+2,8% 31.12.2012 r. 1,4,5,8,9
R A Z E M 26 477 12 293


0 - kwoty kredytów i pożyczek
wykazane w zobowiązaniach krótkoterminowych.Objaśnienia
do kolumny "Zabezpieczenia":1 - zastaw rejestrowy na
środkach trwałych,2 - przewłaszczenie środków trwałych,3
- weksel in blanco,4 - pełnomocnictwo do rachunku /-ów/ bankowych5
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji,6 - zastaw
rejestrowy na zapasach ogółem,7 - przelew wierzytelności,8
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,9 - zastaw na rzeczach
zakupionych w ramach przedsięwzięcia,10 - hipoteka
kaucyjna,11 - hipoteka zwykła.W dniu 31.12.2009 r.
została zawarta umowa z Bankiem Ochrony Środowiska SA na długoterminowy
kredyt inwestycyjny w wysokości 199 tys. zł (nr umowy3161/12/2009/1043/K/INW/WFO)
z terminem spłaty do 15.11.2019 r. Na dzień bilansowy kredyt ten nie
stanowi jeszcze zobowiązania i nie jest wykazany w bilansie.Ustanowienie
zabezpieczenia na spłatę kredytu w postaci hipoteki i wykorzystanie
kredytu nastąpiło w 2010 r.W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł
2009 2008
wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
a) wobec znaczącego inwestora 147
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 147
- do 12 miesięcy 147
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
b) wobec pozostałych jednostek 36 627 37 870
- kredyty i pożyczki, w tym: 15 349 17 202
- długoterminowe w okresie spłaty 3 407
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 571 4 567
- zobowiazania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego 571 572
- zobowiązania z tytułu forwardów 3 995
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15 007 13 913
- do 12 miesięcy 15 007 13 913
powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy 358 139
zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 611 1 345
- z tytułu wynagrodzeń 1 752
- inne (wg tytułów) 979 703
- zobowiązania inwestycyjne 515 376
- potrącenia z list wynagrodzeń 300 101
- inne w tym z tytułu: 164 226
- zobowiązania dotyczące działalności z ZFŚS 3 9
- zobowiązania wobec banku 6 3
nadpłaty do zwrotu
- ubezpieczenia majątkowe 126 7
wadium
rozliczenia z pracownikami
- zobowiazanie sporne 127
- pozostałe rozrachunki z odbiorcami 3 80
- pozostałe rozrachunki z dostawcami 26
c) fundusze specjalne (wg tytułów) 629 652
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 37 403 38 522

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
2009 2008
a) w walucie polskiej w tys. zł 36 522 37 780
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 881 742
b1. w walucie w tys. EUR 214 178
po przeliczeniu na tys. zł 881 742
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 37 403 38 522

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
PKO BP SA Nr umowy: 202-127/LW/I/22/ 2008 Koszalin 4 500 3 911 1M Wibor+,09% 24.06.2010 r. 3,4,5,8,10.
BGŻ Nr umowy U/0089352016/0004/04 Szczecinek 0 418 3M Wibor+1,5% 31.12.2010 r. 1,4,5,8,9.
PEKAO SA Nr umowy: 8/2000 Szczecinek 3 500 2 194 1M Wibor+1,8% 31.03.2010 r. 1,4,5,8,10.
PEKAO SA Nr umowy: 3/2002 Szczecinek 2 500 2 500 1M Wibor+1,8% 31.03.2010 r. 2,4,5,6,7,8,11.
PEKAO SA Nr umowy: 54/CKK/2005 Szczecinek 500 231 1M Wibor+1,8% 31.03.2010 r. 3, 4, 5.
PEKAO SA Nr umowy: CKK/28/2005 Szczecinek 0 171 1M Wibor+1,4% 31.12.2010 r. 2, 3, 4, 5,8,9.
PEKAO SA Nr umowy CKK/27/2005 Szczecinek 0 211 1M Wibor+1,4% 31.12.2010 r. 2, 3, 4, 5,8,9.
PEKAO SA Nr umowy: CKK/16/2007 Szczecinek 0 172 1M Wibor+1,4% 31.12.2010 r. 3, 4, 5, 6, 7,8,9.
PEKAO SA Nr umowy CKK/23/2007 Szczecinek 0 274 1M Wibor+1,3% 31.12.2010 r. 3,4,5,6,8,9,11.
PEKAO SA Nr umowy: CKK/41/2007 Szczecinek 0 183 1M Wibor+1,3% 31.12.2010 r. 3,4,5,8,9,11.
PKO BP SA Nr umowy: 6010202791 0000 7902 0135 1352 Koszalin 500 500 1M Wibor+1,9% 21.12.2010r. 1,3,4,5,8,10
Bank Zachodni WBK SA Nr umowy: K0000480 Szczecinek 0 594 1M Wibor+2,8% 31.12.2010 r. 1,4,5,8,10,11.
Bank Zachodni WBK Nr umowy: K0003465 Szczecinek 0 320 1M Wibor+2,8% 31.12.2010 r. 1,4,5,6,8,9,10, 11.
Bank Zachodni WBK SA Nr umowy: K0003466 Szczecinek 0 148 1M Wibor+2,8% 31.12.2010 r. 1,4,5,8.9
Bank Zachodni WBK SA Nr umowy: K0001700 Szczecinek 0 283 1M Wibor+2,8% 31.12.2010 r. 4,5,8,10,11.
Bank Zachodni WBK SA Nr umowy: 1711/52/05 Szczecinek 3 500 2 243 1M Wibor+2,2% 30.09.2010 r. 1,3,4,5,6,8,10.
BOŚ SA Nr umowy 02/05/w-16/OZ-up/L03-3/043 Koszalin 0 54 0,4 s.r.w. nie mniej niż 3% 15.12.2010 r. 2,4,8.
BOŚ SA Nr umowy: 03/05/w-16/OZ-up/L03-3/043 Koszalin 0 88 0,4 s.r.w. nie mniej niż 3% 15.11.2010 r. 2,3,4,8.
BOŚ SA Nr umowy: 1842/07/2008/1043/K/INW Koszalin 0 29 1M Wibor+0,65% 31.12.2010 r. 2,3,4,5,8
BOŚ SA Nr umowy: 580/07/2008/1043/K/INW Koszalin 0 100 1M Wibor+0,65% 31.12.2010 r. 3,4,5,8,10,11
BOŚ SA Nr umowy: 572/07/2008/1043/K/INW/WFO/EKO Koszalin 0 142 0,3 s. r. w. nie mniej niż 2% 31.12.2010 r. 3,4,,5,8,10,11
BOŚ SA Nr umowy: 2029/12/2009/1043/K/INW Koszalin 0 47 3M Wibor+3,25% 31.12.2010 r. 3,4,10,11
BOŚ SA Nr umowy: 2031/12/2009/1043/KINW/WFO/EKO Koszalin 0 18 3M Wibor-3% nie mniej niż 1% 31.12.2010 r. 2,3,4
PEKAO SA Nr umowy: II ZCK/17/2008 Szczecinek 0 518 134 w tys. EUR 1M Euribor+3% 31.12.2010 r. 3,4,5,8,10,11
R A Z E M 15 000 15 349


0 - kwoty kredytów i pożyczek
wykazane w zobowiązaniach długoterminowych.Objaśnienia
do kolumny "Zabezpieczenia":1 - zastaw rejestrowy na
środkach trwałych,2 - przewłaszczenie środków trwałych,3
- weksel in blanco,4 - pełnomocnictwo do rachunku /-ów/ bankowych5
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji,6 - zastaw
rejestrowy na zapasach ogółem,7 - przelew wierzytelności,8
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,9 - zastaw na rzeczach
zakupionych w ramach przedsięwzięcia,10 - hipoteka
kaucyjna,11 - hipoteka zwykła.W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł
2009 2008
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł
2009 2008
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
długoterminowe (wg tytułów)
krótkoterminowe (wg tytułów)
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
krótkoterminowe (wg tytułów)
rezerwa na opłaty ubezpiecz.
rezerwa na wynagrodzenia
rezerwa na urlopy wypoczynkowe
rezerwa na badanie bilansu
rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska
bierne rozliczenie międzyokr. kosztów finansowych
na zobowiązania z tytułu odsetek
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów 725 796
- długoterminowe (wg tytułów) 636 705
- przychody z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów 503 549
- przychody z tytułu otrzymanych dotacji 133 156
- krótkoterminowe (wg tytułów) 89 91
- przychody z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów 46 46
- rozliczenie dotacji 43 45
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 725 796

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

1. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą stanowi
iloraz kapitału własnego i liczby akcji:Rok
2009:48 938 000 : 1 622 400 = 30,16 złEUR: 11 912 000 :
1 622 400 = 7,34 euroRok 2008:50
141 000 : 1 622 400 = 30,91 złEUR: 12 017 000 : 1 622 400 =
7,41 euroPlik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł
2009 2008
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od wspólnika jednostki współzależnej
- w ty

Komentuj
Na górę | Strona główna | Logowanie | bankier.pl | Regulamin
wersja beta © Bankier.pl, Grupa Bankier.pl Sp. z o.o.